Inovācija un darbvietu veidošana uzņēmumos

17 Februāris 2021

Jaunu darbvietu veidošana un saglabāšana Eiropas uzņēmumos ir saistīta ar dažādiem ārējiem faktoriem, kā arī izaugsmi un inovāciju uzņēmumos ar mērķi uzlabot konkuRead more

Jaunu darbvietu veidošana un saglabāšana Eiropas uzņēmumos ir saistīta ar dažādiem ārējiem faktoriem, kā arī izaugsmi un inovāciju uzņēmumos ar mērķi uzlabot konkurētspēju. Inovācija, kas ietver produktu, procesu un citu darījumdarbības aspektu izmaiņas, var palīdzēt uzņēmumiem pielāgoties mainīgiem apstākļiem, radīt pievienoto vērtību un kļūt konkurētspējīgākiem, palielinot to darbvietu veidošanas potenciālu. Turklāt cilvēkresursi un darba organizācijas prakse rada piemērotu darba vidi, lai atbalstītu inovāciju, uzlabojot prasmes, sadarbību, kvalitāti, inovatīvu darbību, darbinieku iesaisti problēmu risināšanā un piekļuvi ārējām idejām.

Politikas veidotājiem ir vajadzīga piekļuve zināšanām par to, kādas uzņēmumu inovācijas darbojas praksē, palīdzot uzlabot produktivitāti un uzņēmumu darbības rezultātus; kādi inovāciju atbalsta pasākumi ir efektīvi; kā vislabāk sekmēt darbvietu veidošanu un kāda ir darbvietu veidošanas motivācija un šķēršļi dažu veidu uzņēmumos.

Ņemot vērā, cik lēni notiek ekonomikas atlabšana pēc pēdējos gadu desmitos smagākās Eiropas ekonomikas pārstrukturēšanas, viens no Eiropas Komisijas galvenajiem politikas izaicinājumiem ir panākt nodarbinātību veicinošu izaugsmi. Vajadzība veicināt ieguldījumus darbvietu radīšanas nolūkā ir svarīga prioritāte, kuras īstenošanu atbalsta stratēģijas "Eiropa 2020" Jaunu prasmju un darba vietu programma un Eiropas pusgada process. Ar Investīciju plānu Eiropai, kas tika pieņemts 2014. gada novembrī, ir paredzēts mobilizēt finansējumu, atbalstīt investīcijas reālajā ekonomikā un radīt investīcijām draudzīgu vidi.

Read less

Jaunākās izmaiņas

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and...

The Future of Manufacturing in Europe

On 11 April 2019, Eurofound held a one-day conference on The Future of Manufacturing in Europe. The Future of...
Top

Eurofound darbs

Read more

Eurofound darbs

Eurofound pētījumi šajā jomā sniedz vērtīgu informāciju par svarīgiem tematiem:

Svarīgākais ieguldījums

Lielā mērā pamatojoties uz Eurofound iepriekšējo darbu un 2013. gadā veiktā trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma (ECS) rezultātiem, Eurofound ir pētījis uzņēmumu iekšējos faktorus un praksi, kā arī ārējos faktorus, kas stimulē inovatīvu darbību, uzlabo konkurētspēju un veicina jaunu darbvietu veidošanu un saglabāšanu.

Apsekojums sniedz vispusīgu informāciju par inovācijas praksi darbvietā saistībā ar darba organizāciju, cilvēkresursu pārvaldību, tiešu līdzdalību un sociālo dialogu. Padziļinātos pētījumos ir analizēti šādi jautājumi:

  • motivācija, kuras dēļ darbvietā tiek ieviesta inovācijas prakse, kas ļauj darbiniekiem piedalīties organizatorisku pārmaiņu īstenošanā, uzlabojot darba dzīves kvalitāti un organizācijas darbības rezultātus;
  • ES uzņēmumu prakse darbinieku tiešas un netiešas līdzdalības lēmumu pieņemšanā nodrošināšanai un kuri no šīs prakses veidiem labvēlīgi ietekmē gan uzņēmumus, gan darbiniekus. 
Read less

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (26)
  • Ongoing work (1)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.