Pārmaiņas darba tirgū

31 October 2019

Situāciju darba tirgū pastāvīgi ietekmē strukturālas pārmaiņas, ko izraisa galvenokārt tehnoloģijas un globalizācija. Bet rezultātus darba tirgū un daudzus citus Eiropas pilsoņu darba dzīves aspektus ļoti būtiski ietekmē arī citi faktori, piemēram, demogrāfiskās pārmaiņas un jauni darījumdarbības modeļi.

Kopš Eiropas nodarbinātības stratēģijas pieņemšanas 1997. gadā dalībvalstis ir apņēmušās noteikt kopīgus mērķus un uzdevumus nodarbinātības politikai. Stratēģijas galvenais mērķis ir ES radīt vairāk un labākas darbvietas. Tagad šī stratēģija ir ietverta izaugsmes stratēģijā "Eiropa 2020" un tiek īstenota, izmantojot Eiropas pusgada procesu — ikgadēju procesu, kas sekmē ciešu politikas koordinēšanu starp ES dalībvalstīm un ES iestādēm.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Pārmaiņas darba tirgū

Eurofound darbs

Eurofound nodrošina informāciju par dažādiem aspektiem saistībā ar darba tirgus pielāgošanos strukturālām pārmaiņām un to, kā šī pielāgošanās var vislabāk veicināt dzīves un darba apstākļu uzlabošanu dalībvalstu un Eiropas līmenī. Šajā jomā veicamo darbību uzmanības centrā ir pārmaiņas darba tirgū, organizāciju pārstrukturēšana un darbvietu radīšana, kā arī pētījumi par jauniem nodarbinātības veidiem. Īpaša uzmanība tiek veltīta ietekmei uz dažādām grupām, piemēram, jauniešiem un sievietēm.

Svarīgākais ieguldījums

Pēdējā laikā veiktais darbs šajā jomā ir bijis veltīts galvenokārt sieviešu un vīriešu nodarbinātības atšķirībai un sieviešu dalības darba tirgū palielināšanai. Eurofound ir pētījis arī jaunus nodarbinātības veidus, kas atšķiras no tradicionālās nodarbinātības.

Pārskatā par ietekmi uz nodarbinātību, ko rada ar algu nesaistītu darbaspēku izmaksu samazināšana darba devējiem, ir aplūkotas politikas reformas, kuras ES dalībvalstis pieņēmušas kopš 2008. gada, lai stimulētu darbaspēka pieprasījumu. 

Eiropas Uzņēmumu pārstrukturēšanas uzraudzības centrs (ERM) kopš 2002. gada uzrauga liela mēroga pārstrukturēšanas pasākumu ietekmi uz nodarbinātību Eiropā.

Eiropas Darbvietu uzraudzības centrs (EJM) vairākus gadus izmanto jauno uz darbvietām balstīto pieeju, lai labāk izprastu mainīgo nodarbinātības struktūru Eiropā.

ERM resursi

Ongoing work

Highlights (27)

Visi (1592)

Publications (552)

Articles (939)

News (64)

Events (37)