Pārmaiņas darba tirgū

13 Oktobris 2020

Situāciju darba tirgū pastāvīgi ietekmē strukturālas pārmaiņas, ko izraisa galvenokārt tehnoloģijas unRead more

Situāciju darba tirgū pastāvīgi ietekmē strukturālas pārmaiņas, ko izraisa galvenokārt tehnoloģijas un globalizācija. Bet rezultātus darba tirgū un daudzus citus Eiropas pilsoņu darba dzīves aspektus ļoti būtiski ietekmē arī citi faktori, piemēram, demogrāfiskās pārmaiņas un jauni darījumdarbības modeļi.

Kopš Eiropas nodarbinātības stratēģijas pieņemšanas 1997. gadā dalībvalstis ir apņēmušās noteikt kopīgus mērķus un uzdevumus nodarbinātības politikai. Stratēģijas galvenais mērķis ir ES radīt vairāk un labākas darbvietas. Tagad šī stratēģija ir ietverta izaugsmes stratēģijā "Eiropa 2020" un tiek īstenota, izmantojot Eiropas pusgada procesu — ikgadēju procesu, kas sekmē ciešu politikas koordinēšanu starp ES dalībvalstīm un ES iestādēm.

Read less

Recent updates

Webinar: Workplace practices unlocking employee potential - Key findings from the European Company Survey 2019 (ECS)

On Tuesday 13 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop...

Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios

Platform work– the matching of supply and demand for paid labour through an online platform – is still small in scale...
Top

Eurofound darbs

Read more

Eurofound darbs

Eurofound nodrošina informāciju par dažādiem aspektiem saistībā ar darba tirgus pielāgošanos strukturālām pārmaiņām un to, kā šī pielāgošanās var vislabāk veicināt dzīves un darba apstākļu uzlabošanu dalībvalstu un Eiropas līmenī. Šajā jomā veicamo darbību uzmanības centrā ir pārmaiņas darba tirgū, organizāciju pārstrukturēšana un darbvietu radīšana, kā arī pētījumi par jauniem nodarbinātības veidiem. Īpaša uzmanība tiek veltīta ietekmei uz dažādām grupām, piemēram, jauniešiem un sievietēm.

Svarīgākais ieguldījums

Pēdējā laikā veiktais darbs šajā jomā ir bijis veltīts galvenokārt sieviešu un vīriešu nodarbinātības atšķirībai un sieviešu dalības darba tirgū palielināšanai. Eurofound ir pētījis arī jaunus nodarbinātības veidus, kas atšķiras no tradicionālās nodarbinātības.

Pārskatā par ietekmi uz nodarbinātību, ko rada ar algu nesaistītu darbaspēku izmaksu samazināšana darba devējiem, ir aplūkotas politikas reformas, kuras ES dalībvalstis pieņēmušas kopš 2008. gada, lai stimulētu darbaspēka pieprasījumu. 

Eiropas Uzņēmumu pārstrukturēšanas uzraudzības centrs (ERM) kopš 2002. gada uzrauga liela mēroga pārstrukturēšanas pasākumu ietekmi uz nodarbinātību Eiropā.

Eiropas Darbvietu uzraudzības centrs (EJM) vairākus gadus izmanto jauno uz darbvietām balstīto pieeju, lai labāk izprastu mainīgo nodarbinātības struktūru Eiropā.

ERM resursi

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pārmaiņas darba tirgū

Pierakstīties
  • Publications (1624)
  • Dati
  • Ongoing work (11)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Dati

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pārmaiņas darba tirgū

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.