Dzīves apstākļi un dzīves kvalitāte

16 Septembris 2021

Dzīves apstākļi un dzīves kvalitāte ir viena no sešām galvenajām darbībām Eurofounddarba programmRead more

Dzīves apstākļi un dzīves kvalitāte ir viena no sešām galvenajām darbībām Eurofounddarba programmā 2021.–2024. gadam.Eurofound turpinās apzināt un analizēt galvenos aspektus, kas saistīti ar cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanu Eiropā, tostarp informāciju par to, kā viņi uztver dzīves kvalitāti un sabiedrību. Tā kā Covid-19 pandēmija un tās izraisītā ekonomikas krīze ir smagi ietekmējusi cilvēku dzīvi, Eurofound turpinās pētīt šīs krīzes ietekmi uz ES pilsoņiem dažādos dzīves posmos.

Eurofound pētījumi 2021.–2024. gadā nodrošinās svarīgu izpratni par problēmām un perspektīvām dzīves apstākļu un dzīves kvalitātes jomā Eiropas Savienībā un to, cik nozīmīgas ir daudzveidīgas iniciatīvas ar mērķi mazināt sociālās grūtības, ar kurām saduras dažādas iedzīvotāju grupas. Īpaša uzmanība jāpievērš vecāka gadagājuma cilvēkiem un viņu aprūpes vajadzībām, jauniešiem un viņu sociālajai iekļaušanai un sociālajai mobilitātei, kā arī atšķirībām krīzes ietekmē uz vīriešiem un sievietēm .

Sabiedriskie pakalpojumi bija ļoti nozīmīgi Covid-19 krīzes risināšanā visā ES, taču vienlaikus šī joma saskārās ar būtiskām problēmām, un tās tiks izvērtētas sīkāk, iedziļinoties galvenokārt tādos jautājumos kā sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte, pieejamība un cenu samērīgums. Iepriekš jau tika konstatētas lielas atšķirības krīzes ietekmē uz noteiktām iedzīvotāju grupām atkarībā no vecuma, aprūpes pienākumiem un darba un privātās dzīves līdzsvara , un Eurofound veiks sīkāku analīzi.

Sadarbībā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (EIGEEurofound plāno pētīt dzimumu atšķirības vairākos aspektos, noskaidrojot, kā Covid-19 krīze ir ietekmējusi vīriešu un sieviešu nodarbinātību, materiālos apstākļus un labklājību, lai noteiktu atšķirības un novērtētu ietekmi uz dzimumu nelīdztiesību.

„ Sabiedrisko pakalpojumu kvalitātei ir bijusi būtiska nozīme, veidojot uzticēšanos iestādēm mūsdienu Eiropā, un tai būs izšķiroša nozīme pašreizējo un turpmāko problēmu risināšanā. Kvalitatīvi pakalpojumi ir arī joma, kur ieviest inovācijas, jo īpaši runājot par pāreju uz digitāliem, videi draudzīgākiem pakalpojumiem un gatavību pandēmijai līdzīgiem riskiem nākotnē.”

Tads Leončiks, Sociālās politikas daļas vecākais pētniecības vadītājs

Read less

Jaunākās izmaiņas

Towards the future of Europe: Social factors shaping optimism and pessimism among citizens

For more than a decade, uncertainty about the future in most parts of the EU has been growing. Many people believe...

Vaccine acceptance hinges on transparent communication

Vaccine acceptance is key to the success of COVID-19 vaccination campaigns worldwide. Worryingly, over a quarter of...

Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Dzīves apstākļi un dzīves kvalitāte

Pierakstīties

Ieinteresēto personu prioritāšu īstenošana

Top

Eurofound pētījumu mērķis ir palīdzēt īstenot politikas pasākumus, risinot problēmas un izmantojot iespējas dzīves apstākļu un dzīves kvalitātes jomā ES un valstRead more

Eurofound pētījumu mērķis ir palīdzēt īstenot politikas pasākumus, risinot problēmas un izmantojot iespējas dzīves apstākļu un dzīves kvalitātes jomā ES un valstu līmenī. Jo īpaši tas uzraudzīs Covid-19 un tā izraisītās ekonomikas krīzes ietekmi, sniedzot informāciju par situāciju, tendencēm, riskiem, kā arī veidiem, kā uzlabot dzīves apstākļus Eiropas Savienībā. Eurofound pievērsīsies tādu aktuālu jautājumu apzināšanai un analīzei, kuri skar visneaizsargātākās grupas, jo īpaši vecāka gadagājuma iedzīvotājus un jauniešus. Eurofound arī informēs politikas veidotājus, sniedzot pierādījumus par tendencēm un virzītājspēkiem saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, tostarp sasaistot tos, piemēram, ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru .

Aģentūras darba plāns ir saskaņots ar Eiropas Komisijas politiskajām pamatnostādnēm nākamajiem četriem gadiem un sniedz tiešu ieguldījumu vairākās nozīmīgās politikas jomās, kuru mērķis ir izveidot spēcīgu sociālu Eiropu. Pētījumi atbalstīs jo īpaši tās politikas iniciatīvas un pasākumus, kas saistīti ar Eiropas Dzimumu līdztiesības stratēģijas 2020.–2025. gadam Garantijas jauniešiem Garantijas bērniem un Eiropas pusgada īstenošanu un konkrētām valstīm adresēto ieteikumu izpildi.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Galvenie politikas vēstījumi

Top

Galvenie secinājumi, kas izriet no Eurofound pētījumiem, palīdz politikas veidotājiem risināt dažas no būtiskākajām problēmām šajā jomā.

Read more

Galvenie secinājumi, kas izriet no Eurofound pētījumiem, palīdz politikas veidotājiem risināt dažas no būtiskākajām problēmām šajā jomā.

 • Uzticēšanos iestādēm visvairāk grauj uzskats, ka sabiedrībā valda spriedze, savukārt sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte ir galvenais faktors, kas veicina lielāku uzticēšanos iestādēm.
 • Jānodrošina plašāks – un elastīgāks – ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu klāsts. Būtu jāpadara pieejamāka aprūpe un palīdzība mājās, jo īpaši tajās ES dalībvalstīs, kurās iedzīvotāju ienākumi ir viszemākie.
 • Ātra piekļuve primārajai veselības aprūpei, sociālajai aprūpei un ilgtermiņa aprūpei var veicināt agrīnu iejaukšanos un mainīgo vajadzību uzraudzību, kā arī novērst ilgtermiņa aprūpes problēmu saasināšanos.
 • Jauniešu garīgās veselības problēmas pieaug, lai gan nav skaidrs, vai tas ir saistīts ar biežāku saslimstību vai labāku informētību un diagnostiku. Garīgā veselība ir cieši saistīta ar citām jauniešu problēmām, un tā var būt gan nevienlīdzības rezultāts, gan nevienlīdzības cēlonis. Garīgās veselības problēmu riska faktori ietver invaliditāti un ilgstošu slimību, ģimenes problēmas, problēmas attiecībās ar vienaudžiem un sociālo plašsaziņas līdzekļu pārlieku aktīvu izmantošanu.
 • Lai gan uzticības un sociālās kohēzijas līmenis Eiropas Savienībā kopumā ir uzlabojies kopš finanšu krīzes, Covid-19 uzliesmojums ir būtiski ietekmējis labklājību valstīs, kuras pandēmija skārusi vissmagāk.
 • Jaunieši ir viena no tām sabiedrības grupām, kuras izolācijas dēļ cieš visvairāk. Līdztekus bezdarbniekiem, arī jauniešu vērtējums par savu labklājību ir viszemākais, kaut arī tas ir nedaudz uzlabojies kopš pandēmijas sākuma. Kopš 2020. gada aprīļa apmierinātība ar dzīvi un optimisms ir pieaudzis, tomēr jaunieši aizvien jūtas izstumti no sabiedrības un joprojām ir visvairāk pakļauti depresijas riskam, kas liecina, ka izolācijas laikā viņi vairāk cieš no ierobežojumiem.
 • Pasākumiem bezdarbnieku un jauniešu garīgās veselības risku mazināšanai pēc Covid-19 uzliesmojuma būs būtiska nozīme, ja sekos turpmāki koronavīrusa viļņi. Politikas pasākumos pastāvīgi jāparedz mērķorientēts atbalsts, kas ļautu darba meklētājiem atgūties un pārvarēt pandēmijas sekas, kā arī nodrošinātu jauniešiem iespēju pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.
 • Salīdzinot ar vīriešiem, sieviešu optimismu un darba un privātās dzīves līdzsvaru Covid-19 krīze ir iedragājusi smagāk. Ir būtiski novērst šo kaitējumu, lai nepieļautu, ka sievietes nesamērīgi cieš no pandēmijas.
 • Arī turpmāk krīzes situācijās jārūpējas, lai pilsoņi saglabātu uzticību valstu un Eiropas iestādēm, jo Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu ievērošana ir lielā mērā atkarīga no uzticēšanās iestādēm un zinātnieku ieteikumiem. Arī fakts, ka uzticēšanās iestādēm ir pieaugusi starp respondentiem, kuri saņēma palīdzību atbalsta pasākumu ietvaros, pauž skaidru vēstījumu valstu valdībām un ES.
Read less

Jaunākie un pastāvīgie pētījumi

Top

Eurofound 2021. gadā turpinās veikt Eiropas mēroga apsekojumus, lai novērtētu galvenokārt Covid-19 ietekmi uz dzīves apstākļiem. Plānots, ka e-apsekojuma Dzīve, darbs un Covid-19 divām iepriekšējām kārtām 2021. gadā sekos trešā kārta.

Read more

Eurofound 2021. gadā turpinās veikt Eiropas mēroga apsekojumus, lai novērtētu galvenokārt Covid-19 ietekmi uz dzīves apstākļiem. Plānots, ka e-apsekojuma Dzīve, darbs un Covid-19 divām iepriekšējām kārtām 2021. gadā sekos trešā kārta.

Eurofound publicēs secinājumus par jauniešiem un Covid-19 sākotnējo ietekmi uz jauniešu un NEET (jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu) labklājību un nodarbinātības izredzēm, kā arī pētīs viedokļus par taisnīgumu un nākotni saistībā ar optimismu un sabiedrības kvalitātes vērtējumu. Šā pētījuma pamatā ir iepriekšējie pētījumi par NEET un dati no e-apsekojuma par Covid-19.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta vecāka gadagājuma cilvēku dzīves apstākļiem un viņu vajadzībām pēc oficiāliem un neformāliem aprūpes pakalpojumiem, kā arī viņu labklājībai, sociālās atstumtības riskam un ienākumiem pandēmijas laikā un tūlīt pēc tās beigām. Eurofound pētīs atšķirības aprūpes pakalpojumu pieejamībā un izmantošanā un izvērtēs arī atsevišķus attālinātus risinājumus veselības un aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

Saistībā ar Covid-19 izraisītajām dzimumu atšķirībām Eurofound turpinās pētīt apmaksāta un neapmaksāta darba, kā arī aprūpes un mājsaimniecības pienākumu sadalījumu starp vīriešiem un sievietēm krīzes laikā.

Saistībā ar pandēmijas ietekmi un izmaiņām sabiedriskajos pakalpojumos, piemēram, nodarbinātības atbalsta pakalpojumos, veselības un aprūpes pakalpojumos, sociālajā aizsardzībā un izglītībā, tiks pētīti vairāki aspekti, piemēram, izmantošana un piegāde, pakalpojumu sniedzēju sagatavotība, digitālo rīku izmantošana, konsolidācija un finansējums, kā arī pakalpojumu lietotāju apmierinātība un pieredze.

Tālākajās sadaļās ir pieejamas dažādas publikācijas, dati un informācija par darba norisi šajā jomā.

Read less
 • Publications (632)
 • Dati
 • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Dzīves apstākļi un dzīves kvalitāte

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.