Konverģences uzraudzība Eiropas Savienībā

22 Marts 2023

Eiropas Savienība piekopj ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, līdzsvarotu ekonomisko izaugsmi un augšupējo ekonomisko konverģenci. Pēdējo desmitgažu laikā dalībvalstīs ir panāktas konverģences tendences gan ekonomikas, gan sociālajāRead more

Eiropas Savienība piekopj ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, līdzsvarotu ekonomisko izaugsmi un augšupējo ekonomisko konverģenci. Pēdējo desmitgažu laikā dalībvalstīs ir panāktas konverģences tendences gan ekonomikas, gan sociālajā jomā. Krīze šīs tendences apturēja, un kopš 2008. gada Eiropas Savienības dalībvalstu darbības rezultātus iezīmēja apstājušies vai novirzīti modeļi. 

Read less

Jaunākās izmaiņas

EU convergence: Geographical dimension, impact of COVID-19 and the role of policy

Historically, the political debate around EU convergence has gathered momentum in the aftermath of a crisis. In the...

Vai Eiropa rāda iestāžu kvalitātes piemēru ?

Iestāžu kvalitāte ir būtisks faktors augšupējas ekonomiskās un sociālās konverģences panākšanai ES, tai ir būtiska...

Konverģences uzraudzība Eiropas Savienībā: atskats, lai virzītos uz priekšu — augšupējā konverģence krīzes laikos

Augšupējā konverģence ir ES projekta centrā. Dalībvalstis un to pilsoņi pieņem dalību Eiropas Savienībā, jo sagaida, ka...
Top

Novirzītie darbības rādītāji starp dalībvalstīm un arvien ieaugošās nevienlīdzības dalībvalstu vidū apstiprina šīs kopīgās bažas vairākuRead more

Novirzītie darbības rādītāji starp dalībvalstīm un arvien ieaugošās nevienlīdzības dalībvalstu vidū apstiprina šīs kopīgās bažas vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka tās ir pretrunā sagaidītajam attiecībā uz to, ka padziļināta Eiropas integrācija rada pieaugošu kohēziju valsts un visas Eiropas līmenī. Otrkārt, tāpēc, ka tās iedzīvotāju vidū var izplatīt sociālā netaisnīguma sajūtu, uzkurinot antieiropeisku noskaņojumu un graujot šo Eiropas projektu.

Lai varētu īstenot pareizās iniciatīvas un novērtēt to efektivitāti augšupējās konverģences mērķa sasniegšanā, politikas veidotājiem ir nepieciešami dati par novirzītajām tendencēm un dinamiku gan dalībvalsts robežās, gan starp dažādām dalībvalstīm. Ir svarīgi zināt, vai šīs tendences pastāv, vai tās ir vai nav dzīves un darba apstākļu vispārējas pasliktināšanās signāls un vai attālums starp dalībvalstu grupām vai reģioniem palielinās un dažas grupas virzās dažādos virzienos.  

 

Fonda forums 2017

Fonda forums ir Eurofound galvenais pasākums, kas 2017. gada 14.–15. novembrī norisinājās Dublinas pilī, Dublinā, Īrijā. Diskusijas starp 200 augsta līmeņa dalībniekiem no Eiropas un ārpus tās robežām bija veltītas konverģences Eiropā dažādajām perspektīvām un tās saiknei ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Raugoties uz ekonomikas un sociālo jomu kā uz vienas monētas divām pusēm, galvenā uzmanība tika vērsta uz dzīves un darba apstākļu, tostarp nodarbinātības, augšupējo konverģenci.

Skatiet foruma prezentācijas, pamatinformācijas dokumentus un programmu

 

Augšupēju ekonomisko un sociālo konverģenci uzskata par kopīgu ekonomiskās un monetārās savienības un Eiropas Savienības kopumā mērķi. Sociālā elementa iekļaušanas Komisijas politikas darbības kodolā nolūkā 2017. gada novembrī tā oficiāli pasludināja Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Kā viena no Komisijas pašreizējām politikas prioritātēm tā kalpo kā kompass atjaunotajam konverģences procesam visā Eiropā.

Eurofound darbs

Pievēršot uzmanību dalībvalstu un reģionu rezultātu un snieguma konverģencei, Eurofound uzrauga konverģenci starp dalībvalstīm šādās izpētes jomās: sociālekonomiskie faktori, nodarbinātība, darba apstākļi un dzīves apstākļi. Sociālekonomiskā joma ietvers reālās konverģences pārbaudi, proti, IKP uz iedzīvotāju un citus makroekonomikas mainīgos, kā arī piekļuvi plašam pakalpojumu kopumam un sociālajai aizsardzībai.

Konverģence nodarbinātībā tiks analizēta, galvenokārt pamatojoties uz dalības nodarbinātībā vēsturisko attīstību, izmantojot Eurostat datus.

Konverģences darba apstākļos izpēte tiks veikta, izmantojot darba kvalitātes koncepciju, ko mēra ar Eiropas darba apstākļu apsekojuma un citu statistikas avotu palīdzību.

Dzīves apstākļu izpēte ietvers objektīvus un subjektīvus rādītājus, tostarp no Pētījuma par Eiropas dzīves kvalitāti iegūtos datus, un aplūkos sabiedrības kvalitāti, dzīves apstākļus un vispārējo labklājību.

Šī konverģences analīze apsvērs arī dažādus laika horizontus no īstermiņa līdz ilgtermiņa tendencēm, un, kad vien tas būs būtiski un iespējams, šī analīze tiks sadalīta pēc dzimuma un vecuma grupām, lai apzinātu dažādās iedzīvotāju vidū valdošās tendences.

Izpētes darbība tiek izvērsta trīs galvenajos virzienos. Pirmkārt, tā uzrauga jaunākās konverģējošās un novirzošās tendences un darbības rezultātus iepriekš minētajās izpētes jomās dalībvalsts robežās un dalībvalstu starpā. Pēc tam, izmantojot visaptverošu pieeju, šī izpētes darbība ir vērsta uz šo tendenču virzītājspēku izpratni. Tā ietvers institucionālo, makrolīmeņa un mikrolīmeņa raksturlielumu analīzi. Visbeidzot, pētījums sniegs pierādījumu, ko izmantot debatēs par iniciatīvām un iespējām ekonomiskās un sociālas konverģences attīstībai Eiropas līmenī.

Eurofound apzina iespēju apvienot rādītājus un izveidot kopsavilkuma indeksus, pamatojoties uz citu starptautisku organizāciju pieredzi. Pamatojoties uz iepriekšējo darbu, šajās analīzēs tiks apsvērta iespēja valstis vai reģionus sadalīt pa grupām, lai varētu saprast starp tām esošās atšķirības.

Read less
  • Publications (39)
  • Dati
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities