Strukturālu pārmaiņu uzraudzība un pārstrukturēšanas pārvaldība

13 December 2019

Strukturālas pārmaiņas ekonomikā daudzējādā ziņā ietekmē Eiropas darba tirgu un nodarbinātību. Spēcīgai ekonomikai ir vajadzīgs dinamisms, tomēr darba zaudēšana var būt nopietns dzīves notikums, un pārstrukturēšanas procesos būtu jācenšas mazināt negatīvās sekas darbiniekiem.

Politikas veidotājiem ir vajadzīga izpratne par darba tirgus attīstību, lai nodrošinātu darbaspēka prasmju atbilstību darba devēju pašreizējām un nākotnes vajadzībām. Ir vajadzīga arī politika, lai risinātu tādas problēmas kā darbaspēka pieprasījuma samazināšanās un darbinieku atlaišana panīkušās nozarēs.

Pieņemot stratēģiju "Eiropa 2020", Eiropas Komisija apņēmās strādāt, lai "veicinātu grūtībās nonākušu nozaru pārstrukturēšanu uz nākotnē vērstu darbību, tostarp veicot strauju pārkvalifikāciju uz jaunajām strauji augošajām nozarēm un tirgiem". Īpašs Eiropas nodarbinātības politikas instruments pārstrukturēšanas jomā ir Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds, kas palīdz cilvēkiem, kuri ir zaudējuši darbu tāpēc, ka globalizācijas dēļ ir notikušas būtiskas strukturālas pārmaiņas.

Eurofound darbs

Eurofound uzrauga un analizē strukturālu pārmaiņu ietekmi uz Eiropas darba tirgu. Tas vēlas sniegt atbildes uz pamatjautājumu par nodarbinātības pieaugumu un samazinājumu. Tas pievēršas šim jautājumam no vairākiem aspektiem, aplūkojot, piemēram, nozares, profesijas un darba līgumus. Eurofound atbild uz šo jautājumu, raugoties arī no darbvietu kvalitātes perspektīvas un izmantojot darba samaksu kā darbvietu kvalitātes rādītāju, piemēram, pētot, vai nodarbinātība palielinās augsti atalgotu, vidēji atalgotu vai zemu atalgotu darbvietu segmentā. Svarīgs šā darba virziens ir informācijas vākšana par pārstrukturēšanas ietekmi uz nodarbinātību, kas ļauj noteikt un analizēt plašas tendences pārstrukturēšanas jomā visā Eiropā.

Eurofound ir izveidojis divus instrumentus, lai sniegtu ieinteresētajām personām būtisku informāciju, ieskatus un analīzi, kas palīdz plānot pārmaiņas darba tirgū un izstrādāt politiku Eiropas nodarbinātības mērķu sasniegšanai.

Eiropas Uzņēmumu pārstrukturēšanas uzraudzības centrs (ERM) ir unikāls zināšanu resurss pārstrukturēšanas jautājumos, kas piedāvā plašu informāciju, kura ir pieejama tā pārstrukturēšanas pasākumu, valsts publiskā atbalsta instrumentu un pārstrukturēšanas gadījumu izpētes datubāzē.

Eiropas Darbvietu uzraudzības centrs (EJM) izseko un analizē Eiropas darbvietu struktūras izmaiņas, sīkāk aplūkojot profesijas un nozares un pievēršoties arī tādiem aspektiem kā dzimums, darba līgumu veidi, izglītība un valstspiederība. Tas sniedz šo izmaiņu kvalitatīvu novērtējumu, izmantojot dažādus darbvietu kvalitātes mērus (algas, prasmju un izglītības līmeni), kas parāda, vai notiek darbvietu:

  • kvalitātes uzlabošanās jeb augstas kvalitātes darbvietu pieaugums,
  • kvalitātes pasliktināšanās jeb zemas kvalitātes darbvietu pieaugums,
  • polarizācija jeb pieaugums abos kvalitātes skalas galos, izspiežot vidējas kvalitātes darbvietas.

Svarīgākais ieguldījums

ERM nesen ir analizējis Eiropas uzņēmumu pārcelšanas un repatriācijas ietekmi uz nodarbinātību. Citā pētījumā ir aplūkota darbvietu veidošana mazos un vidējos uzņēmumos (MVU) un publisko iestāžu centieni veicināt nodarbinātību šajā uzņēmumu lieluma klasē.

EJM ir ne vien analizējis nodarbinātības struktūras izmaiņas un raksturojis jaunākās tendences, bet arī izvērtējis norises ilgtermiņa un globālā perspektīvā.

Pārstrukturēšanas resursi

Ongoing work

 

Highlights (12)

Visi (42)

Publications (20)

Articles (15)

News (6)

Events (1)