Strukturālu pārmaiņu uzraudzība un pārstrukturēšanas pārvaldība

21 Maijs 2020

Strukturālas pārmaiņas ekonomikā daudzējādā ziņā ietekmē Eiropas darba tirgu un nodarbinātību. Spēcīgai ekonomikai ir vajadzīgs dinamisms, tomēr darba zaudēšana var būt nopietns dzīves notikums, un pārstrukturēšanas procesos būtu jācenšas mazināt negatīvās sekas darbiniekiem.

Read more

Strukturālas pārmaiņas ekonomikā daudzējādā ziņā ietekmē Eiropas darba tirgu un nodarbinātību. Spēcīgai ekonomikai ir vajadzīgs dinamisms, tomēr darba zaudēšana var būt nopietns dzīves notikums, un pārstrukturēšanas procesos būtu jācenšas mazināt negatīvās sekas darbiniekiem.

Politikas veidotājiem ir vajadzīga izpratne par darba tirgus attīstību, lai nodrošinātu darbaspēka prasmju atbilstību darba devēju pašreizējām un nākotnes vajadzībām. Ir vajadzīga arī politika, lai risinātu tādas problēmas kā darbaspēka pieprasījuma samazināšanās un darbinieku atlaišana panīkušās nozarēs.

Pieņemot stratēģiju "Eiropa 2020", Eiropas Komisija apņēmās strādāt, lai "veicinātu grūtībās nonākušu nozaru pārstrukturēšanu uz nākotnē vērstu darbību, tostarp veicot strauju pārkvalifikāciju uz jaunajām strauji augošajām nozarēm un tirgiem". Īpašs Eiropas nodarbinātības politikas instruments pārstrukturēšanas jomā ir Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds, kas palīdz cilvēkiem, kuri ir zaudējuši darbu tāpēc, ka globalizācijas dēļ ir notikušas būtiskas strukturālas pārmaiņas.

Read less

Jaunākās izmaiņas

COVID-19 EU PolicyWatch: New tool for tracking measures to mitigate social, economic impact of COVID-19

Governments, social partners, businesses and other institutions have moved swiftly to implement measures to control the...

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

What have been the major trends and policy developments regarding the flexibilisation of employment in recent years?...

Capital gains: Employment growth in EU capitals outstrips other regions over 15-year period

Employment grew by 19% in capital city regions in the EU’s largest Member States between 2002 and 2017, compared to 10-...
Top

Eurofound darbs

Read more

Eurofound darbs

Eurofound uzrauga un analizē strukturālu pārmaiņu ietekmi uz Eiropas darba tirgu. Tas vēlas sniegt atbildes uz pamatjautājumu par nodarbinātības pieaugumu un samazinājumu. Tas pievēršas šim jautājumam no vairākiem aspektiem, aplūkojot, piemēram, nozares, profesijas un darba līgumus. Eurofound atbild uz šo jautājumu, raugoties arī no darbvietu kvalitātes perspektīvas un izmantojot darba samaksu kā darbvietu kvalitātes rādītāju, piemēram, pētot, vai nodarbinātība palielinās augsti atalgotu, vidēji atalgotu vai zemu atalgotu darbvietu segmentā. Svarīgs šā darba virziens ir informācijas vākšana par pārstrukturēšanas ietekmi uz nodarbinātību, kas ļauj noteikt un analizēt plašas tendences pārstrukturēšanas jomā visā Eiropā.

Eurofound ir izveidojis divus instrumentus, lai sniegtu ieinteresētajām personām būtisku informāciju, ieskatus un analīzi, kas palīdz plānot pārmaiņas darba tirgū un izstrādāt politiku Eiropas nodarbinātības mērķu sasniegšanai.

Eiropas Uzņēmumu pārstrukturēšanas uzraudzības centrs (ERM) ir unikāls zināšanu resurss pārstrukturēšanas jautājumos, kas piedāvā plašu informāciju, kura ir pieejama tā pārstrukturēšanas pasākumu, valsts publiskā atbalsta instrumentu un pārstrukturēšanas gadījumu izpētes datubāzē.

Eiropas Darbvietu uzraudzības centrs (EJM) izseko un analizē Eiropas darbvietu struktūras izmaiņas, sīkāk aplūkojot profesijas un nozares un pievēršoties arī tādiem aspektiem kā dzimums, darba līgumu veidi, izglītība un valstspiederība. Tas sniedz šo izmaiņu kvalitatīvu novērtējumu, izmantojot dažādus darbvietu kvalitātes mērus (algas, prasmju un izglītības līmeni), kas parāda, vai notiek darbvietu:

 • kvalitātes uzlabošanās jeb augstas kvalitātes darbvietu pieaugums,
 • kvalitātes pasliktināšanās jeb zemas kvalitātes darbvietu pieaugums,
 • polarizācija jeb pieaugums abos kvalitātes skalas galos, izspiežot vidējas kvalitātes darbvietas.

Svarīgākais ieguldījums

ERM nesen ir analizējis Eiropas uzņēmumu pārcelšanas un repatriācijas ietekmi uz nodarbinātību. Citā pētījumā ir aplūkota darbvietu veidošana mazos un vidējos uzņēmumos (MVU) un publisko iestāžu centieni veicināt nodarbinātību šajā uzņēmumu lieluma klasē.

EJM ir ne vien analizējis nodarbinātības struktūras izmaiņas un raksturojis jaunākās tendences, bet arī izvērtējis norises ilgtermiņa un globālā perspektīvā.

Pārstrukturēšanas resursi

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (44)
 • Dati
 • Ongoing work

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Dati

A selection of related data on this topic are linked below. 

 • Data: ERM restructuring events database: Gathers information on restructurings carried out by companies, aggregating and analysing it to describe recent and long-term trends. Updated daily, it currently contains over 21,000 factsheets on restructuring events in Europe dating back to 2002
 • Data: ERM restructuring support instruments database: Records information that governments and social partners across the Member States provide to help companies and workers in managing restructuring
 • Data: ERM restructuring-related legislation database: Gives an overview of national regulations that are explicitly or implicitly linked to managing restructuring
 • Data: ERM restructuring case studies database: Documents examples of how private sector and public sector employers have planned and implemented restructuring processes

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates