Jauni nodarbinātības veidi

30 Janvāris 2023

Jauni nodarbinātības veidi ir visaptverošs termins, lai apzīmētu visdažādākās nodarbinātības formas, kas rodas vai kļūst arvien nozīmīgākas kopš 200Read more

Jauni nodarbinātības veidi ir visaptverošs termins, lai apzīmētu visdažādākās nodarbinātības formas, kas rodas vai kļūst arvien nozīmīgākas kopš 2000. gada. Papildus tradicionālajām darba attiecībām jaunus darba veidus raksturo mainīgi darba modeļi, līgumattiecības, vietas, darba ilgums un grafiks, plašāka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana vai to kombinācija. 

Read less

Jaunākās izmaiņas

Tāldarba pieaugums Ietekme uz darba apstākļiem un noteikumiem

Šajā ziņojumā ir izklāstīts Eurofound pētījums par tāldarbu Covid-19 pandēmijas laikā 2020.–2021. gadā. Tajā ir pētītas...

Watch the webinar - #AskTheExpert: Making telework work for everyone – lessons from the pandemic for a digital age

As European employees and employers in sectors such as ICT, other services, and public administration embrace hybrid...

Eurofound Talks - Platform work

Platform work is on the rise across Europe, bringing new pressures to bear on working conditions and labour markets and...

ES konteksts

Top

Eiropas sociālās, ekonomiskās un tehnoloģiskās pārmaiņas ir veicinājušas jaunu nodarbinātības veidu attīstību Eiropā. Covid-19 pandēmija ir arī palielinājusi jaunu nodarbinātības veidu mērogu un tvērumu. Daudzi no tiem ļoti atšķiras no tradicionāla “daRead more

Eiropas sociālās, ekonomiskās un tehnoloģiskās pārmaiņas ir veicinājušas jaunu nodarbinātības veidu attīstību Eiropā. Covid-19 pandēmija ir arī palielinājusi jaunu nodarbinātības veidu mērogu un tvērumu. Daudzi no tiem ļoti atšķiras no tradicionāla “darba”. Tie pārveido tradicionālās “viens pret vienu” attiecības starp darba devējiem un darbiniekiem. Tiem ir arī raksturīgi netradicionāli darba modeļi un darbavietas.

ES politikas veidotāji vēlas zināt, kā šie jaunie nodarbinātības veidi var palīdzēt veidot elastīgāku un iekļaujošāku darba tirgu. Diskusija arī izvēršas par to, kā nodrošināt atbilstošu sociālo aizsardzību un pienācīgus darba apstākļus. Šajās debatēs vissvarīgākais ir jautājums par to, kā panākt, lai šie jaunie nodarbinātības veidi darbiniekiem nebūtu nelabvēlīgāki par tradicionālākiem nodarbinātības veidiem.

Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Padome 2017. gadā izsludināja Eiropas sociālo tiesību pīlāru, nosakot 20 pamatprincipus, kas ir būtiski labi funkcionējošiem darba tirgiem. Pievienotajā 2021. gada rīcības plānā ir norādīts, ka digitalizācija un izmaiņas, ko pandēmija radījusi darba pasaulē, attaisno plašas politikas debates, kurās galvenā uzmanība tiks pievērsta ne tikai līdzdalības līmenim darba tirgū, bet arī pienācīgiem darba apstākļiem, nodrošinot kvalitatīvas darbvietas.

Komisija jautājumu par darba apstākļiem izvirzīja arī paziņojumā “Eiropas digitālās nākotnes veidošana”. Labi darba apstākļi ir pamatā sekmīgai digitālai pārveidei, kas veicinātu inovāciju un tehnoloģiju izplatīšanu.

Eurofound darbs pie jauniem nodarbinātības veidiem saistībā ar Komisijas 2019.–2024. gada prioritāti par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu

Read less

Izpēte

Top

Lai novērstu pastāvošo zināšanu trūkumu, Eurofound kopš 2013. gada ir pētījis jauno nodarbinātības veidu iezīmes ES dalībvalstīs. Pētījumā ir aplūkota to ietekme uz darba apstākļiem un darba tirgu.

Read more

Lai novērstu pastāvošo zināšanu trūkumu, Eurofound kopš 2013. gada ir pētījis jauno nodarbinātības veidu iezīmes ES dalībvalstīs. Pētījumā ir aplūkota to ietekme uz darba apstākļiem un darba tirgu.

Jaunu nodarbinātības veidu kategorizēšana

Eurofound 2015. gadā veica Eiropas mēroga kartēšanu jauno tendenču apzināšanai. Tā rezultātā tika iedalīti kategorijās deviņi plaši nodarbinātības veidi, kas ir jauni vai kļuvuši kopš 2000. gada arvien nozīmīgāki Eiropas dalībvalstīs: darbinieku rotācija, darba vietu rotācija, uz kuponu sistēmu balstīts darbs, pagaidu pārvaldība, gadījuma darbs, uz IKT balstīts mobils darbs, platformu darbs, portfeļa darbs un sadarbīga nodarbinātība. Pētījumā veiktās plašās gadījumu izpētes rezultāti parāda, kā šie jaunie nodarbinātības veidi tiek piemēroti dalībvalstīs un kā tie ietekmē darba apstākļus un darba tirgu.

Eurofound 2020. gadā veica jaunu nodarbinātības veidu turpmāku apsekojumu, kurā tika noskaidrots to mērogs, tvērums un biežums, kā arī uzsvērta to pieaugošā nozīme Eiropas darba tirgos.

Jaunas tendences

Eurofound turpina pētīt sīkāk dažas no jaunajām apzinātajām tendencēm. Pētījumā 2016. gadā galvenokārt tika aplūkotas darba devējiem un darbiniekiem abpusēji izdevīgas stratēģiskās darbinieku rotācijas iespējas. Šo pasākumu ietekme uz nodarbinātību un darba apstākļiem tika analizēta 2020. gada pētījumā par tāldarbu un IKT mobilo darbu (T/IKTM).

Read less

Galvenie nodevumi gadu gaitā

Show more (12)

Galvenie vēstījumi

Top
  • Standarta nodarbinātība joprojām dominē visā ES, bet Eiropas darba tirgiem ir raksturīgi arvien daudzveidīgāki nodarbinātības veidi. 
  • Joprojām paredzams dažu jaunu nodarbinātības veidu pieaugums, ņemot vērā divējādo pāreju uz digitālo laikmetu un bezoglekļa ekonomiku. Tomēr Covid-19 ietekme uz ekonomiku un darba tirgu var negatīvi ietekmēt dažus jaunus nodarbinātības veidus.
  • Darba devēju/klientu vai darbinieku elastības nepieciešamība veicina daudzus jaunus nodarbinātības veidus. Attīstot jaunus nodarbinātības veidus, ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka šī elastība nemazina darbinieku aizsardzību.
  • Attiecībā uz vairākiem jauniem nodarbinātības veidiem, tostarp uz IKT balstītu mobilo darbu, platformu darbu, gadījuma darbu un uz kuponu sistēmu balstītu darbu, ir jādomā par darba laiku, pārstāvību, kā arī veselību un drošību.
  • Attiecībā uz dažiem jauniem nodarbinātības veidiem darbinieku nodarbinātības statusa nenoteiktība varētu veicināt darba tirgus segmentāciju.
Read less

Publikācijas un dati

Top

Zemākajās sadaļās ir pieejamas dažādas publikācijas, dati un pašlaik veiktais darbs par šo jautājumu. 

  • Publikācijas (58)
  • Dati
  • Pašreiz notiekošais darbs

Dati

A selection of related data on this topic are linked below. 

Pašreiz notiekošais darbs

Šajā jomā pašlaik tiek pētīti dažādi jautājumi, kas ir norādīti zemāk kopā ar saiti uz gaidāmajām publikācijām.