Sociālās kohēzijas un konverģences veicināšana

5 Maijs 2022

Sociālās kohēzijas un konverģences veicināšana ir viena no sešām galvenajām aktivitātēm Eurofound 2021.–2024. gada darbaRead more

Sociālās kohēzijas un konverģences veicināšana ir viena no sešām galvenajām aktivitātēm Eurofound 2021.–2024. gada darba programmā. Eurofound turpinās darboties kā ekspertu centrs, lai uzraudzītu un analizētu galvenās tendences un noteicošos faktorus dzīves un darba apstākļu augšupejošas konverģences sasniegšanai un ekonomiskās un sociālās kohēzijas stiprināšanai ES. Covid-19 pandēmija rada vēl nebijušu izaicinājumu ES ekonomiskajai un sociālajai noturībai, uzsverot jau sasniegto konverģences modeļu attīstības nestabilitāti.

Nākamo četru gadu laikā Eurofound sniegs svarīgu ieskatu par izaicinājumiem un perspektīvām sociālās kohēzijas un konverģences jomā ES, palīdzot nodrošināt, lai tās ekonomika un sabiedrība būtu noturīga pret satricinājumiem nākotnē. Eurofound paplašinās savu iepriekšējo gadu darbu saistībā ar augšupejošās konverģences tematu, īpašu uzmanību pievēršot jaunas nevienlīdzības iespējamam pieaugumam iedzīvotāju vidū un tam, kā risināt krīzes radītās sociālās kohēzijas problēmas. Aģentūra regulāri ziņos par augšupejošās konverģences tendencēm sociāli ekonomiskajā dimensijā, kā arī dimensijās, kas dalībvalstu un reģionu līmenī ir noteiktas Eiropas sociālo tiesību pīlārā, vienlaikus salīdzinot arī ES ar citām attīstītajām valstīm.

Izpētot ekonomiskās un sociālās konverģences virzītājspēkus un sekas, Eurofound pievērsīs uzmanību virknei faktoru: sociālajiem ieguldījumiem, mobilitātei un institucionālajam regulējumam, regulējumam, labklājības sistēmām, institucionālajai kvalitātei un sabiedriskajiem pakalpojumiem sociālajam dialogam un strukturālajām reformām. Pētījumā tiks pārbaudīta ES reakcijas efektivitāte uz pandēmiju ekonomiskās un sociālās konverģences jomā. Tajā tiks apsvērta arī situācija eurozonā, kā arī pievērsta uzmanība tam, kā darba attiecību procesi ietekmē konverģenci.

Eurofound pētīs sociālās kohēzijas tendences un virzītājus Eiropas Savienībā, jo īpaši pārbaudot, kā Covid-19 pandēmija ir akcentējusi esošo nevienlīdzību vai izraisījusi jaunu, skarot sabiedrību plašāk vai konkrētas iedzīvotāju grupas. Analīzē galvenā uzmanība tiks pievērsta ekonomiskajām, sociālajām un veselības aprūpes atšķirībām gan darba tirgū, gan attiecībā uz tādu svarīgu preču un pakalpojumu pieejamību un kvalitāti kā veselības aprūpe, mājokļi, izglītība un sociālā aizsardzība . Tiks pētīta saikne starp nevienlīdzību, uzticību institūcijām un neapmierinātību. Vēl citas interesējošās jomas ir migrācija , integrācija un sabiedrības saspīlējums.

Pētījuma rezultāti, kas tiks iegūti šī pasākuma rezultātā, veicinās dažādu Eiropas Komisijas un Nodarbinātības komitejas (EMCO), Sociālās aizsardzības komitejas (SPC), Ekonomikas un finanšu komitejas (EFC), Padomes un Eiropas Parlamenta dažādu dienestu darbu, tostarp attiecībā uz Eiropas pusgadu.

“Covid-19 krīze ir izvirzījusi augšupējas konverģences jēdzienu politisko debašu centrā…. Augšupvērsta konverģence ir svarīga Savienības stabilitātei. Nespēja apsolīt augšupejošu konverģenci var apdraudēt Savienības darbību un radīt politisku neapmierinātību ar Eiropas Savienības projektu.”

Masimiliano Masčerini [Massimiliano Mascherini] Sociālās politikas nodaļas vadītājs

Read less

Jaunākās izmaiņas

Recovery and resilience in the EU – Back to the future? Some reflections on Foundation Forum 2022

When it comes to Europe’s COVID-19 recovery and its aspiration to build back a more resilient society, the so-called...

Commissioner Schmit emphasises need for human-centred recovery in Europe during visit to Dublin

EU Commissioner for Jobs and Social Rights Nicolas Schmit has emphasised the need for a human-centred recovery in...

Foundation Forum 2022

Recovery and resilience in the EU – Back to the future? Hybrid online event LIVE from Dublin Castle, Ireland. Live on...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Sociālās kohēzijas un konverģences veicināšana

Pierakstīties

Ieinteresēto personu prioritāro problēmu risināšana

Top

Eurofound pētījuma mērķis ir atbalstīt politikas pasākumus, lai veicinātu ilgtspējīgu augšupejošu ekonomisko un sociālo konverģenci, mazinātu daudzdimensionālo nevienlīdzību un izstrādātu iniciatīvas sociālās kohēzijas stiprināšanai, palīdzot risināt problēmas, ar kurām saistībā ar Covid-19Read more

Eurofound pētījuma mērķis ir atbalstīt politikas pasākumus, lai veicinātu ilgtspējīgu augšupejošu ekonomisko un sociālo konverģenci, mazinātu daudzdimensionālo nevienlīdzību un izstrādātu iniciatīvas sociālās kohēzijas stiprināšanai, palīdzot risināt problēmas, ar kurām saistībā ar Covid-19 saskaras ES un valstu līmenī. Izmeklējot pandēmijas atveseļošanās programmas Eiropas līmenī un to ietekmi uz ekonomisko un sociālo konverģenci, Eurofound mērķis ir informēt politikas veidotājus par veidiem, kā veicināt konverģenci un dažādu iniciatīvu efektivitāti. Pētījumi par sociālo kohēziju ir paredzēti, lai veicinātu debates par veidiem, kā veicināt politiku taisnīgākas un iekļaujošākas sabiedrības veidošanai.

Aģentūras darba programma ir saskaņota ar Eiropas Komisijas politiskajām pamatnostādnēm nākamajiem četriem gadiem, tieši balstoties uz vairākām galvenajām politikas jomām, kuru mērķis ir izveidot spēcīgu sociālo Eiropu. Jo īpaši pētījumi ir saistīti ar ES mērķi attiecībā uz ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo konverģenci un centīsies atbalstīt debates par Eiropas sociālo tiesību pīlāru, tā īstenošanu un uzraudzības lomu, kā arī par Ekonomikas un monetārās savienības reformu. Secinājumi par uzticēšanos var sekmēt iniciatīvas saistībā ar debatēm par Eiropas nākotni.

Read less

Politikas galvenie ziņojumi

Top

Galvenie Eurofound pētījumu atklājumi kalpo par ieguldījumu politikas veidotājiem, lai risinātu dažus galvenos jautājumus šajā jomā.

Read more

Galvenie Eurofound pētījumu atklājumi kalpo par ieguldījumu politikas veidotājiem, lai risinātu dažus galvenos jautājumus šajā jomā.

  • Ilgtspējīga ekonomiskā un sociālā konverģence ir Eiropas ilgtermiņa stabilitātes pamatā, un tai vajadzīga integrēta pieeja Eiropas mērogā.
  • Dalībvalstu atšķirīgo ekonomisko un sociālo rādītāju dēļ tiek apdraudēta kopējā labklājība, kā arī pienācīgi dzīves un darba apstākļi, tāpēc ir svarīgi uzraudzīt konverģences tendences ES un īstenot politiku, lai izvairītos no atšķirībām.
  • Pirms Covid-19 Eiropa sešus gadus bija piedzīvojusi nepārtrauktu ekonomikas izaugsmi, absorbējot 2008. gada krīzes kritumu un reģistrējot augšupejošu konverģenci tādās jomās kā nodarbinātība un nabadzības risks. Bet ne visas dalībvalstis guva vienādu labumu, un reģionālās atšķirības pieauga.
  • Covid-19 pandēmija var vēl vairāk palielināt nevienlīdzību starp dalībvalstīm un starp sociālekonomiskajām grupām. Tas pārbaudīs dalībvalstu ekonomisko un sociālo noturību pret ekonomisko un sociālo atšķirību risku Eiropas Savienībā. Šīs pieaugošās atšķirības var ietekmēt arī ES stabilitāti un uzsver nepieciešamību pilnībā īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru un skaidri paziņot par šiem pasākumiem ES pilsoņiem.
  • Krīzes laikā arī turpmāk liela uzmanība būtu jāpievērš tam, lai saglabātu iedzīvotāju uzticēšanos valstu un Eiropas iestādēm, jo Covid-19 kontroles pasākumu ievērošana lielā mērā ir atkarīga no uzticēšanās iestādēm un zinātnieku ieteikumiem. Arī tas, ka respondenti, kuri guva labumu no atbalsta pasākumiem, atzina, ka ir pieaugusi viņu uzticēšanās iestādēm, pauž skaidru vēstījumu valstu valdībām un ES.
Read less

Pašreizējie un notiekošie pētījumi

Top

Eurofound 2022. gadā pabeigs darbu pie konverģences ģeogrāfiskā iedalījuma skaidrojuma un turpinās regulāri sniegt jaunāko informāciju par augšupējo konverģenci ekonomikas un sociālajās dimensijās, kas ir ieskicēta Eiropas sociālo tiesību pīlārā un tam pievienotajā sociālo rezultātu pārskatā. Pētījuma mērķis ir saprast Covid-19 krīzes ietekmi uz konverģenci un novērtēt, vai aizsardzības un atveseļošanas pasākumi ir efektīvi novērsuši atšķirības valsts un, ja iespējams, reģionālā līmenī.

Sāksies darbs pie pilsētu un lauku polarizācijas un tās sekām uz kohēziju un konverģenci ES. Plaisas starp pilsētām un laukiem dinamikas tendences un virzītājspēki tiks pētīti vairākās dimensijās, kas ir ekonomiskās un nodarbinātības iespējas, piekļuve pakalpojumiem, dzīves apstākļi un dzīves kvalitāte. Dati no e-apsekojuma Dzīve, darbs un Covid-19 tiks izmantoti, lai pētītu pandēmijas ietekmi uz plaisu starp pilsētām un laukiem.

Tiks pabeigts darbs pie Covid-19 radītās ietekmes uz uzticēšanos un sociālo nevienlīdzību un sākts pētījums par ietekmi uz sociālo kohēziju un neapmierinātību ES, iekļaujot dalībvalstīs izveidoto atbalsta instrumentu ietekmi. Eurofound pārskatīs darbības un iniciatīvas politikas nostādņu veicināšanai ceļā uz taisnīgāku un iekļaujošāku sabiedrību pēc Covid-19.

Aģentūra pētīs ES darba tirgus trausluma tendences, virzītājspēkus un modeļus ar mērķi konstatēt, kuras grupas ir visvairāk ietekmētas no nestabila darba tirgus piesaistes, un izpētīt šīs nestabilitātes ietekmi uz individuālo, sociālo un sabiedrisko jomu. Pētījums sniegs pārskatu par nesenajiem politikas pasākumiem ar mērķi mazināt darba tirgus nestabilitātes ekonomisko un sociālo ietekmi uz strādājošajiem un pilsoņiem ES dalībvalstīs.

Visbeidzot, pamatojoties uz 2021. gadā veikto sagatavošanās darbu, tiks pētīta saikne starp darba attiecību rādītājiem un konverģenci darba apstākļos un sociālekonomiskajos rezultātos. Turpināsies konverģences tīmekļa repozitorija atjaunināšana un tālāka attīstība.

Turpmāk norādītajās sadaļās ir pieejamas dažādas publikācijas, dati un pašlaik veiktais darbs par šo tematu.

Read less
  • Publikācijas (47)
  • Dati
  • Pašreiz notiekošais darbs (4)

Pašreiz notiekošais darbs

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Sociālās kohēzijas un konverģences veicināšana

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.