Dzīves kvalitāte un publiskie pakalpojumi

22 October 2019

Dzīves kvalitāte ir plašs jēdziens, kas aptver daudzus dažādus aspektus. Tas ietver gan objektīvus faktorus, piemēram, veselību, nodarbinātības statusu un dzīves apstākļus, gan subjektīvu vērtējumu par indivīda dzīves situāciju un uztveri par sabiedrības kvalitāti. Svarīgi faktori, kas nosaka dzīves kvalitāti, ir publisko pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. Šie pakalpojumi, ieskaitot pakalpojumus veselības un aprūpes, izglītības un mājokļu jomā, ir sociālās aizsardzības, kohēzijas un iekļaušanas pamatā un ir arī cieši saistīti ar cilvēku uzticēšanās līmeni valdībai un institūcijām.

Šajā kontekstā mūsdienu politikas veidotājiem ir jārisina ļoti svarīgas problēmas, tostarp finanšu krīzes, sabiedrības novecošanas, ES iekšējās mobilitātes un migrācijas sekas. Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ir viena no pamatiniciatīvām Komisijas stratēģijā "Eiropa 2020", kurā ir paredzēti vērienīgi nabadzības mazināšanas mērķi. Lai atbalstītu iedzīvotājus, ļaujot viņiem pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un nodarbinātībā, ir vajadzīgi arī sociālie ieguldījumi. Sociālo ieguldījumu pakete veicina efektīvāku un iedarbīgāku sociālo politiku, kā arī labāk funkcionējošas aktīvas iekļaušanas stratēģijas dalībvalstīs. Komisija 2017. gada aprīlī publicēja Eiropas sociālo tiesību pīlāra paketi, kurā ir iekļauti principi un tiesības, kas attiecas uz publisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti saistībā ar vienlīdzīgām iespējām un sociālo aizsardzību un iekļaušanu.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Dzīves kvalitāte un publiskie pakalpojumi

Eurofound darbs

Pēdējās četrās desmitgadēs Eurofound ir pētījis un analizējis daudzus no šiem jautājumiem. Tas visā Eiropā ir vācis datus par dažādiem dzīves kvalitātes aspektiem – dzīves līmeni, veselību, subjektīvo labklājību, ģimeni, sociālo atstumtību, aprūpi un darba un privātās dzīves līdzsvaru, mājokļiem un dzīves vidi, publiskajiem pakalpojumiem un sabiedrības kvalitāti.

Svarīgākais ieguldījums

Eurofound Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumā (EQLS) ir vācis saskaņotus un pilnīgi salīdzināmus datus par Eiropas un kandidātvalstu iedzīvotāju dzīves apstākļiem un dzīves kvalitāti kopš 2003. gada. Līdz šim veiktie četri apsekojumi sniedz visaptverošu informāciju par dažādu sociālekonomisko grupu dzīves kvalitātes attīstību.

Trešā apsekojuma (2012. g.) rezultātu analīze sniedz pārskatu par krīzes ietekmi apsekojuma veikšanas laikā un informāciju par dzīves kvalitātes tendencēm kopš 2003. gada. Konstatējumi piedāvā papildu informāciju par konkrētiem aspektiem, piemēram, par subjektīvo labklājību un sociālo nevienlīdzību, un problēmām, ar kurām saskaras konkrētas grupas, piemēram, jaunieši un par 50 gadiem vecāki darbinieki.

Atsevišķi pētniecības projekti, kā arī EQLS rezultātu analīze ir pamatā Eurofound ziņojumiem par vairākiem saistītiem jautājumiem, tostarp par agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi, neatbilstošiem mājokļiem un to, kā daļēja pensionēšanās var palīdzēt pagarināt darba mūžu.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (12)

Visi (398)

Publications (210)

Articles (121)

News (40)

Events (27)