Dzīves kvalitāte un publiskie pakalpojumi

3 Decembris 2020

Dzīves kvalitāte ir plašs jēdziens, kas aptver daudzus dažādus aspektus. Tas ietver gan objektīvus faktorus, piemēram, veselību, nodarbinātības statusu un dzīves apstākļus, gan subjektīvu vērtējumu par indivīda dzīves situāciju un uztveri par sabiedrības kvalitātiRead more

Dzīves kvalitāte ir plašs jēdziens, kas aptver daudzus dažādus aspektus. Tas ietver gan objektīvus faktorus, piemēram, veselību, nodarbinātības statusu un dzīves apstākļus, gan subjektīvu vērtējumu par indivīda dzīves situāciju un uztveri par sabiedrības kvalitāti. Svarīgi faktori, kas nosaka dzīves kvalitāti, ir publisko pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. Šie pakalpojumi, ieskaitot pakalpojumus veselības un aprūpes, izglītības un mājokļu jomā, ir sociālās aizsardzības, kohēzijas un iekļaušanas pamatā un ir arī cieši saistīti ar cilvēku uzticēšanās līmeni valdībai un institūcijām.

Šajā kontekstā mūsdienu politikas veidotājiem ir jārisina ļoti svarīgas problēmas, tostarp finanšu krīzes, sabiedrības novecošanas, ES iekšējās mobilitātes un migrācijas sekas. Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ir viena no pamatiniciatīvām Komisijas stratēģijā "Eiropa 2020", kurā ir paredzēti vērienīgi nabadzības mazināšanas mērķi. Lai atbalstītu iedzīvotājus, ļaujot viņiem pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un nodarbinātībā, ir vajadzīgi arī sociālie ieguldījumi. Sociālo ieguldījumu pakete veicina efektīvāku un iedarbīgāku sociālo politiku, kā arī labāk funkcionējošas aktīvas iekļaušanas stratēģijas dalībvalstīs. Komisija 2017. gada aprīlī publicēja Eiropas sociālo tiesību pīlāra paketi, kurā ir iekļauti principi un tiesības, kas attiecas uz publisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti saistībā ar vienlīdzīgām iespējām un sociālo aizsardzību un iekļaušanu.

Read less

Jaunākās izmaiņas

Sign up now - Webinar: Putting care at the heart of Europe – Towards a European Care Strategy

Together with Frances Fitzgerald MEP and the European Parliament Liaison Office in Dublin, Eurofound is organising an...

Piekļuve aprūpes pakalpojumiem — pirmsskolas izglītībai un aprūpei, veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei

Tiesības uz piekļuvi kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem ir uzsvērtas Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Šajā ziņojumā...

Tentative growth in trust shows COVID-19 has not yet torn the social fabric of Europe

As Europe faces into what appears to be a second wave of the COVID-19 pandemic, concern is mounting about the evolution...
Top

Eurofound darbs

Read more

Eurofound darbs

Pēdējās četrās desmitgadēs Eurofound ir pētījis un analizējis daudzus no šiem jautājumiem. Tas visā Eiropā ir vācis datus par dažādiem dzīves kvalitātes aspektiem – dzīves līmeni, veselību, subjektīvo labklājību, ģimeni, sociālo atstumtību, aprūpi un darba un privātās dzīves līdzsvaru, mājokļiem un dzīves vidi, publiskajiem pakalpojumiem un sabiedrības kvalitāti.

Svarīgākais ieguldījums

Eurofound Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumā (EQLS) ir vācis saskaņotus un pilnīgi salīdzināmus datus par Eiropas un kandidātvalstu iedzīvotāju dzīves apstākļiem un dzīves kvalitāti kopš 2003. gada. Līdz šim veiktie četri apsekojumi sniedz visaptverošu informāciju par dažādu sociālekonomisko grupu dzīves kvalitātes attīstību.

Trešā apsekojuma (2012. g.) rezultātu analīze sniedz pārskatu par krīzes ietekmi apsekojuma veikšanas laikā un informāciju par dzīves kvalitātes tendencēm kopš 2003. gada. Konstatējumi piedāvā papildu informāciju par konkrētiem aspektiem, piemēram, par subjektīvo labklājību un sociālo nevienlīdzību, un problēmām, ar kurām saskaras konkrētas grupas, piemēram, jaunieši un par 50 gadiem vecāki darbinieki.

Atsevišķi pētniecības projekti, kā arī EQLS rezultātu analīze ir pamatā Eurofound ziņojumiem par vairākiem saistītiem jautājumiem, tostarp par agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi, neatbilstošiem mājokļiem un to, kā daļēja pensionēšanās var palīdzēt pagarināt darba mūžu.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Dzīves kvalitāte un publiskie pakalpojumi

Pierakstīties

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (408)
  • Dati
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Dzīves kvalitāte un publiskie pakalpojumi

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.