Dzīves kvalitāte un sabiedrības kvalitāte

13 Novembris 2020

Cilvēku labklājību un dzīves kvalitāti ietekmē ne vien viņu individuālā situācija un apstākļi, bet lielā mērā arī sabiRead more

Cilvēku labklājību un dzīves kvalitāti ietekmē ne vien viņu individuālā situācija un apstākļi, bet lielā mērā arī sabiedrības kvalitāte. Pēdējos gados ir mazinājusies Eiropas iedzīvotāju uzticēšanās sabiedrībai un iestādēm, iedzīvotāji norāda uz sociālo spriedzi, ekonomisku un sociālu nedrošību, kā arī nevienlīdzības izjūtu un taisnīguma trūkumu.

Ir ļoti svarīgi, lai politikas veidotājiem, kas meklē efektīvus līdzekļus, kā uzlabot Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nelabvēlīgā situācijā esošu sabiedrības grupu stāvokli, būtu pieejama pārliecinoša pierādījumu bāze par konkrētām sociālajām grupām.

Eiropas Komisijas 2013. gadā pieņemtā Sociālo ieguldījumu pakete ir ES sociālās politikas atbilde uz krīzi taisnīgākas un iekļaujošākas sabiedrības atbalstam. Tajā dalībvalstis ir aicinātas palielināt sociālos ieguldījumus un uzlabot sociālā budžeta izlietojumu, pielāgojoties ekonomiskām un demogrāfiskām problēmām, un pievērst īpašu uzmanību aktīvas iekļaušanas stratēģijām. Komisijas 2017. gada aprīlī publicētajā pārdomu dokumentā par Eiropas sociālo dimensiju ir izklāstītas arī pašreizējā dzīves līmeņa uzturēšanas un lielākas vienotības veicināšanas iespējas Eiropas sabiedrībā.

Read less

Jaunākās izmaiņas

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Eurofound darbs

Read more

Eurofound darbs

Kopš 2003. gada Eurofound vāc datus, reizi četros gados veicot Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu (EQLS).

Svarīgākais ieguldījums

Eurofound aplūko gan objektīvos, gan subjektīvos dzīves kvalitātes aspektus. Trešajā EQLS, kas notika 2012. gadā, tika pētīta krīzes ietekme un tendences laika gaitā kopš 2003. gada un noteikti jauni sociālā progresa rādītāji. Konkrēti tika pētīts, kā Eiropas iedzīvotāji vērtē sabiedrības kvalitāti, aplūkojot uzticēšanos cilvēkiem un iestādēm un uztveri par spriedzi starp sociālajām grupām, tostarp bagātajiem un nabagajiem, vadītājiem un darbiniekiem, etniskām un reliģiskām grupām. Eurofound nodrošina informāciju arī par darba un privātās dzīves līdzsvara jautājumiem, kas attiecas uz darbiniekiem un aprūpētājiem, un par aprūpes pienākumu ietekmi uz nodarbinātību, darbu un dzīves kvalitāti.

Izmantojot EQLS un citus avotus, aģentūra ir pētījusi konkrētu grupu sociālo stāvokli, veltot īpašu uzmanību jauniešiem un par 50 gadiem vecākiem cilvēkiem, un veikusi pētījumus ar mērķi novērtēt inovatīvas politikas iniciatīvas, lai atbalstītu to ieguldījumu sabiedrības labā. Pētījumos ir analizētas arī dzīves kvalitātes atšķirības starp pilsētām un lauku apvidiem, aplūkojot tādus jautājumus kā sociālā atstumtība, dzīves apstākļi un uzticēšanās pašvaldībām. Eurofound ir ziņojis arī par iedzīvotāju uzticēšanos valsts un Eiropas politiskajām institūcijām un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē krīzes laikā.

Eurofound pašreizējā pētniecības programmā tiek izmantoti jauni dati, kas iegūti ceturtajā EQLS un sasaista individuālo un sociālo dimensiju un labklājības subjektīvos un objektīvos aspektus. Šī informācija Eurofound ļauj sniegt pārskatu par labklājības un dzīves apstākļu galvenajām izmaiņām kopš 2003. gada, pievēršot īpašu uzmanību atšķirībām starp paaudzēm dzīves kvalitātes ziņā. Pastiprināta uzmanība analīzē ir pievērsta dzīves kvalitāti noteicošiem vietēja līmeņa faktoriem, kas iepriekšējos labklājības pētījumos nav plaši aplūkoti, piemēram:

  • kā tiek iesaistīta vietējā sabiedrība,
  • kā tiek nodrošināti pakalpojumi un ērtības,
  • mājokļu kvalitāte,
  • vietējās vides drošība.

Saistībā ar sabiedrības kvalitāti Eurofound turpinās pētīt sociālo kohēziju un sociālo spriedzi. Aģentūra aplūkos, kā ir attīstījusies uzticēšanās valsts iestādēm un citiem cilvēkiem, sociālā un ekonomiskā nedrošība un līdzdalība sabiedrības dzīvē. Eurofound cenšas noskaidrot šo jautājumu saistību ar politiku un apzināt politikas veidotāju informācijas vajadzības.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Dati
  • Ongoing work (3)

Dati

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society