Центар за информации

Центарот за информации обезбедува пристап до информативните ресурси на Eurofound и до надворешни ресурси за персоналот, истражувачи и посетители. Центарот користи специјализирани библиотечни услуги за да обезбеди подготвен пристап до извори на информации. Тука спаѓаат библиографски бази на податоци, весници и билтени на ЕУ, електронски весници и референтен материјал. Посетителите и персоналот можат да пристапат до овие информации преку интранет-услугите на Eurofound.

Работата на Eurofound е во јавен домен и е достапна за сите заинтересирани страни кои се добредојдени да ги користат средствата на Центарот за информации (со закажување) или неговите интернет-услуги. Посетителите на Центарот за информации треба да контактираат со Јан Вандам (Jan Vandamme).