Sharing economy in Poland 2016 (Ekonomia Wspolpracy w Polsche 2016)

This report is, among other things, a summary of scattered information on the subject of the sharing economy. It introduces this subject and explains how to explore ths unique universe of new terms. Our aim was to raise awareness of the concept of sharing economy and by doing that - to support the growth of certain initiatives - both current and future ones. Wherever it was possible, we tried to 'connect the dots', however, many pieces of information are still buried between the lines - that is why we advocate careful reading. We focused a lot on dissecting business mechanisms of the sharing economy into small components: its competitive strengths. The philosophy of treating the economy as a point of collaboration is a game-changer. We experience now many new and counterintuitive practices like, for example, decentralisation and network effect, instead of centralisation and economies of scale which are the foundations of business. It is a great challenge to explain the differences and, moreover, the business logic behind them. (Polish: Raport, który Państwo czytacie, to przede wszystkim ze- brane w jednym miejscu, rozproszone dotąd, informacje na temat ekonomii współpracy. jest to wprowadzenie do ekonomii współpracy i wyjaśnienie, jak poruszać się w tym świecie wielu nowych pojęć. Naszym celem jest upowszechnienie samej koncepcji ekonomii współpracy i wsparcie w ten sposób rozwoju konkretnych przedsię- wzięć – zarówno obecnych, jak i przyszłych. Gdzie tylko było to możliwe, staraliśmy się „połączyć kropki”, jednak wiele informacji nadal jest ukrytych między wierszami, dlatego też zachęcamy do uważności. Poświęciliśmy również wiele uwagi na rozbicie bizne- sowych mechanizmów ekonomii współpracy na czyn- niki pierwsze, czyli przewagi konkurencyjne. Ekonomia punktem współpracy to wręcz inna filozofia biznesowa zmienia- jąca dotychczasowe „zasady gry”. Mamy do czynienia z wieloma nowymi i kontrintuicyjnymi praktykami jak chociażby to, że zamiast centralizacji procesów i efektu skali, który jest podstawą biznesu, mamy do czynienia z rozproszeniem i efektem sieciowym. Wytłumacze- nie różnic, a przede wszystkim idącej za nimi bizneso- wej logiki, to duże wyzwanie.)

Sokołowski, D.; Starzyński, S.; Rok, B.; Zgiep, Ł. (2016), Sharing economy in Poland 2016 (Ekonomia Wspolpracy w Polsche 2016), Spolecznosc Economia Wspolpracy.

Metadata

  • no specific sector focus
  • Poland
  • 2016
  • Research publication
  • platform characteristics, client characteristics, competition
  • Polish
  • Spolecznosc Economia Wspolpracy (Other)
  • Qualitative research
  • Open access
Disclaimer  —  Eurofound aims to keep the information in this database up to date and accurate. If errors are brought to our attention, we will try to correct them. However, Eurofound bears no responsibility or liability whatsoever with regard to the accuracy or content of this database or of external links over which Eurofound services have no control and for which Eurofound assumes no responsibility.