ГОДИШНИК ЗА 2010 година - Животот и работата во Европа

Annual report
Published
6 Октомври 2011
pdf
Formats and languages
 • Download
Author(s): 
Eurofound

Abstract

Ни причинува задоволство да го претставиме нашиот втор годишен Годишник за животот и работата во Европа за 2010 година – поглед одозгора на она што го претстави Eurofound преку политички ориентирано истражување во 2010 година. Иако не тврдиме дека овде ќе јRead more
Ни причинува задоволство да го претставиме нашиот втор годишен Годишник за животот и работата во Европа за 2010 година – поглед одозгора на она што го претстави Eurofound преку политички ориентирано истражување во 2010 година. Иако не тврдиме дека овде ќе ја претставиме сета наша работа во претходната година, Годишникот ги пренесува главните наоди на некои од нашите клучни текови на испитување – особено резултатите и анализите од три наши паневропски анкети за практиките на компаниите, работните услови и квалитетот на животот. Сите наши истражувања сега ни овозможуваат да составиме некои слики на трендови со текот на времето коишто се пресудни за да разбереме на кој начин се развива Европа и како се соочува со менливите предизвици.


Read less

Formats and languages

 • Download
 • Report

  Number of pages: 
  72
  Reference no.: 
  ef1119
  ISBN: 
  978-92-897-1014-5
  Catalogue no.: 
  TJ-AD-11-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/18998
  Catalogue info

  ГОДИШНИК ЗА 2010 година - Животот и работата во Европа

  Author(s): 
  Eurofound

  Ни причинува задоволство да го претставиме нашиот втор годишен Годишник за животот и работата во Европа за 2010 година – поглед одозгора на она што го претстави Eurofound преку политички ориентирано истражување во 2010 година. Иако не тврдиме дека овде ќе ја претставиме сета наша работа во претходната година, Годишникот ги пренесува главните наоди на некои од нашите клучни текови на испитување – особено резултатите и анализите од три наши паневропски анкети за практиките на компаниите, работните услови и квалитетот на животот. Сите наши истражувања сега ни овозможуваат да составиме некои слики на трендови со текот на времето коишто се пресудни за да разбереме на кој начин се развива Европа и како се соочува со менливите предизвици.

  Formats

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment