Повеќе и подобри работни места: Модели за развој на вработеноста во Европа - Резиме

Во периодот помеѓу 1995–2006 година се случи голема промена на трендовите на вработување во поголемиот дел од Европа. Оваа брошура дава увид во главните резултати од истражувањето на експанзијата на вработување во текот на десетгодишниот период, што всушност го сочинува првиот дел од извештајот за 2008 година на Европскиот центар за следење на преструктуирањата (ЕРМ). Вториот дел од извештајот на ЕРМ ја дополнува децениската перспектива фокусирајќи се на моделите на преструктуирање на компаниите ширум ЕУ и Норвешка во текот на 2007 година, како и на опсегот на последователно создавање и затворање на работните места.Download PDF: MK (pdf 67.57 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment