Работни услови во Европската унија: Сигурност во работата и можности за вработување - Извршно резиме

Следејќи го истражувањето од 2005 година, Eurofound изврши понатамошни детални анализи на своите наоди во однос на клучните теми поврзани со работните услови во ЕУ. Една од истражуваните теми беше сигурноста при вработувањето и можностите за вработување (флексибилната сигурност) како и нејзините далекусежни импликации за општеството и пазарот на трудот во целина. Ова истражување користеше четири показатели за да ја испита флексибилната сигурност: објективната несигурност во работата, субјективната несигурност во работата, можностите за вработување и ранливоста. Овој прирачник накратко ги прикажува главните предизвици поставени од страна на флексибилната сигурност и претставува одраз на главните резултати од истражувањето.Download PDF: MK (pdf 65.24 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment