Промени во структурата на работните места во Европа за време на Големата рецесија - Краток преглед

Овој извештај го опишува влијанието на рецесијата врз вработувањето во групата ЕУ27 идентификувајќи ги промените во нивоата на вработувањето помеѓу вториот квартал на 2010 година и вториот квартал на 2008 година и покажува како овие промени биле распределени низ целата платна распределба. Извештајот покажува дека вработувањето продолжило кај највисоко платените работни места, најмногу кај услугите кои бараат знаење и кај деловните услуги. Во меѓувреме, загубите кај средноплатените работни места во градежништвото и производството довеле до намалување на вработеноста во средината на платната распределба. Мажите загубиле повеќе работни места од жените, додека постарите работници имале најголема корист од создавањето работни места. Додека работата со скратено работно време бележи раст низ цела платна распределба, најмногу од растот од 2009 година е забележан кај (пониско платените) привремени работни места.Download PDF: MK (pdf 63.05 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment