Организација на работата и иновации - Краток преглед

Иновациите во организацијата на работата имаат потенцијал да ги оптимизираат работните процеси во претпријатијата и да го подобрат општото доживување на работното место. Во овој извештај се истражуваат врските помеѓу иновациите во организацијата на работата, многу успешни деловни практики (High Performance Work Practice – HPWPs), и придобивките за вработените и работните организации. Извештајот се темели на анализи од студии на случаи спроведени во 13 земји-членки на Европската унија каде што иновациите на работното место довеле до позитивни резултати. Многу успешните деловни практики базирани на практики, како што се разретчено управување, тимска работа, практики на флексибилно работење, реорганизација на работното место и вклученост на вработените, беа најчесто поврзани со зголемена продуктивност на претпријатието, подобрен квалитет на услугите и намалени работни трошоци.Download PDF: MK (pdf 55.53 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment