Квалитет на животот во Европа – Квалитет на општеството и јавните услуги

Извештајов користи наоди од третото Истражување за квалитетот на животот во Европа за да утврди до кој степен Европејците се задоволни со различни аспекти на општеството – во поглед на јавните услуги и социјалните односи – и како влијаат тие на нивната благосостојба. Исто така, ги споредува наодите со тие од 2007 година за да измери на кој начин економската криза го погоди квалитетот на општеството. Квалитетот на животот делумно зависи од достапноста на јавните услуги со добар квалитет, како што се здравјето, образованието и социјалната грижа. И квалитетот на животот и квалитетот на општеството се, исто така, засегнати од социјалните односи: отсуство на тензија, еднаквост меѓу социјалните групи и чувство на доверба меѓу луѓето.Download PDF: MK (pdf 57.56 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment