Двигатели на скорешната поларизација на работните места и надградбата во Европа: европски центар за следење на работните места 2014

Во извештајов се дава осврт на неодамнешните промени во структурата на вработеноста на ниво на земји-членки и на ниво на ЕУ испитувајќи ги главните сектори и занимања што придонесоа за укинување и зголемување на работните места. На пример, открива дека во периодот од 2011 до 2013 година, најголемиот дел од нето загубата на вработеноста продолжи да се случува кај средноплатените и нископлатените работни места во секторите на градежништво и производство. Растот на вработеноста остана стабилен кај високоплатените и високостручните работни места, главен извор на раст беа работните места со услуги каде што е потребно професионално знаење. Во извештајов се испитуваат и некои од можните двигатели што стојат зад променливата структура на вработеност: технолошка промена, глобализација и институции на пазарот на труд.Download PDF: MK (pdf 56.16 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment