Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Published
21 Септември 2008
pdf
Formats
Executive summary in 26 languages
Download

Abstract

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The Read more

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

Read less

Formats

 • Report

  Reference no.: 
  ef07108
  Catalogue no.: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

  Formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef0854
  Catalogue info

  Работни услови во Европската унија: Полова перспектива - Извршно резиме

  Author(s): 
  Eurofound
  Eurofound, следејќи го истражувањето од 2005 год., изврши понатамошни детални анализи на своите резултати во однос на клучните теми поврзани со работните услови во ЕУ. Една од истражуваните теми беше поврзана со сличностите и разликите помеѓу работните услови во кои работат мажите и жените. Истражувањето разгледуваше многу специфични аспекти на квалитетот на работата - вклучувајќи ги работните саати, задоволството од работното место, ускладеноста на приватниот и деловниот живот, како и здравствените последици по здравјето поврзани со работата - се со цел да се испита искуството на жените и мажите поврзани со работното место кое постојано се менува. Истражувањето ја анализираше поделбата на работата според полот од перспектива на деловен и приватен живот, а беше понуден увид во условите на работа на мажите и жените на 27 држави-членки на Европската унија. Овој прирачник накратко ги прикажува главните предизвици кои ги поставува значењето на полот за работното место и претставува одраз на главните резултати на истражувањето.


  Available for download in 26 languages

  Download

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment