Working conditions in the European Union: Work organisation

Report
Published
24 Февруари 2009
pdf
Formats
Executive summary in 25 languages
Download

Abstract

The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their preRead more

The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their prevalence in terms of sector, occupation, company size and from a cross country perspective. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

Read less

Formats

 • Report

  Reference no.: 
  ef0862
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: Work organisation

  The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their prevalence in terms of sector, occupation, company size and from a cross country perspective. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

  Formats

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef0868
  Catalogue info

  Работните услови во Европската унија: Организација на работата - Работно резиме

  Author(s): 
  Eurofound
  Следејќи го истражувањето од 2005 година, Еурофонд ги изнесе следните продлабочени анализи врз основа на нивните наоди во врска со клучните теми поврзани со работните услови во ЕУ. Разновидноста на формите на организираноста на работата низ Европа е една од истражените теми и претставува предмет на овој извештај. Во рамките на овој преглед, беа анализирани резултатите на ЕАРУ за да се одбележат разликите во главните форми на организираноста на работата меѓу државите на ЕУ, проучувајќи ги структурните, демографските и меѓудржавните карактеристики кои помагаат да се дефинираат разновидните форми и да се истражат односите помеѓу организираностите на работа и различните димензии на квалитетот на работењето и вработувањето. Оваа студија ја вклучува и анализата на поврзаноста помеѓу организираноста на работата и практиките на менаџментот на човечките ресурси (МЧР), взаемно со проверувањето на организираноста на работата во малите претпријатија и „непазарните” сектори, какви што се јавната управа и социјалната заштита, образованието, здравството и институциите за социјална работа.


  Available for download in 25 languages

  Download
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment