Promoting ethnic entrepreneurship in European cities

Report
Published
1 Март 2012
pdf
Formats
Executive summary in 25 languages
Download

Abstract

European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneuRead more
European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneurs, however small their venture, contribute to the economic growth of their local area, often rejuvenate neglected crafts and trades, and participate increasingly in the provision of higher value-added services. They can help to promote stronger trading links with their home countries and foster social cohesion in their host communities. The report examines what city authorities are doing to attract ethnic entrepreneurs into their established business communities, and to facilitate the business environment – from the purely financial to providing training and advice.
Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  140
  Reference no.: 
  ef1138
  Catalogue info

  Promoting ethnic entrepreneurship in European cities

  European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneurs, however small their venture, contribute to the economic growth of their local area, often rejuvenate neglected crafts and trades, and participate increasingly in the provision of higher value-added services. They can help to promote stronger trading links with their home countries and foster social cohesion in their host communities. The report examines what city authorities are doing to attract ethnic entrepreneurs into their established business communities, and to facilitate the business environment – from the purely financial to providing training and advice.

  Formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef11381
  Catalogue info

  Промовирање етничко претприемништво во европските градови - Извршно резиме

  Author(s): 
  Eurofound
  Европските градови сè повеќе се соочуваат со предизвикот за интеграција на луѓе од најразлично потекло. Со зголемувањето на бројот на мигрантите, се зголемија и можностите за нови бизниси, создавање нови работни места и меѓународна конкурентност. Овој извештај покажува дека, без оглед на големината на нивниот бизнис-потфат, етничките претприемачи придонесуваат во економскиот раст на нивната локална област, ги ревитализираат запоставените занаети и трговии, и сè повеќе учествуваат во обезбедување услуги со поголема додадена вредност. Тие може да помогнат во промоција на поцврсти трговски врски со нивните матични земји и да поттикнат социјална кохезија во заедниците што ги прифатиле. Извештајот ги разгледува мерките на градските власти преземени со цел да ги привлечат етничките претприемачи во нивните воспоставени деловни заедници и да ја олеснат бизнис средината - од финансиски мерки до обезбедување обуки и совети.


  Available for download in 25 languages

  Download
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment