HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Published
09 Февруари 2012
Formats
 • Download full reportPDF

Abstract

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. 

 • Full report

  Reference No: 
  ef1169
  Catalogue info

  HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

  The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only crossnational attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef11691
  Catalogue info

  Практики на управување со човечки ресурси и успешност на претпријатијата: анализа која го користи Истражувањето на европските компании од

  Authors: 
  Eurofound
  Како користењето на одредени практики за управување со човечки ресурси може да влијае врз успешноста на една компанија? Ова многу сложено прашање се анализираше во едно претходно истражување, но поради недостатокот на доволно нумерички податоци, резултатите не беа секогаш задоволителни. Овој извештај ги користи податоците од Истражувањето на компаниите од 2009 година на Eurofound (2009 Company Survey) за да ја истражи врската помеѓу пет иновативни работни практики – флексибилно работно време, финансиски стимулации (за голем дел од работната сила), обука, самостојни тимови и глас на вработените – и четири показатели за успешност: работна клима, немање кадровски проблеми, продуктивност на работната сила (споредено со конкурентите) и економската ситуација во претпријатието. Кај неколку од овие врски можат да се забележат силни позитивни влијанија, иако понекогаш е тешко да се воспостави причинско-последична врска.  Download PDF: MK (pdf 55.21 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment