Labour mobility within the EU: The impact of return migration

Report
Published
18 Септември 2012
pdf
Formats

Abstract

As a relatively new mobility pattern within the EU, the post-accession return migration of workers from Central and Eastern European (CEE) countries has recently begun to generate increasing interest among academics, experts and practitioners. The return migration of these workers grew in importaRead more

As a relatively new mobility pattern within the EU, the post-accession return migration of workers from Central and Eastern European (CEE) countries has recently begun to generate increasing interest among academics, experts and practitioners. The return migration of these workers grew in importance in the context of the global economic crisis as it was believed that economic fluctuations across Europe might induce return migration of CEE nationals from the EU15 countries. This research aimed to contribute to a better understanding of return migration to CEE countries by generating new empirical evidence through an analysis of statistical data and literature and also through interviews with returnees, policymakers and experts on migration in the following four CEE countries: Hungary, Latvia, Poland and Romania. 

Read less

Formats

 • Report

  Reference no.: 
  ef1243
  Catalogue info

  Labour mobility within the EU: The impact of return migration

  As a relatively new mobility pattern within the EU, the post-accession return migration of workers from Central and Eastern European (CEE) countries has recently begun to generate increasing interest among academics, experts and practitioners. The return migration of these workers grew in importance in the context of the global economic crisis as it was believed that economic fluctuations across Europe might induce return migration of CEE nationals from the EU15 countries. This research aimed to contribute to a better understanding of return migration to CEE countries by generating new empirical evidence through an analysis of statistical data and literature and also through interviews with returnees, policymakers and experts on migration in the following four CEE countries: Hungary, Latvia, Poland and Romania.

  Formats

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef12431
  Catalogue info

  Мобилност на работната сила низ ЕУ: влијанието на повратната миграција - Краток преглед

  Author(s): 
  Eurofound
  Нашироко се претпоставуваше дека економската криза ќе ги стимулира државјаните од Централна и Источна Европа вработени во земјите од групата ЕУ15 да се вратат во нивните родни земји. Ова истражување се обиде да развие подобро разбирање за повратната миграција и да одреди до кој степен емигрантите се враќаат дома. Анализата се базира на постоечките статистички податоци и литература, како и на интервјуа со повратниците, креаторите на политики и стручњаците за миграција. За анализата беа избрани четири земји: Унгарија, Летонија, Полска и Романија. Истражувањето откри дека емигрантите од овие земји не се враќаат дома масовно. Многу од нив останале во земјата-домаќин со ставот да почекаат и да видат што ќе се случи или мигрирале понатаму во други земји.  Download PDF: MK (pdf 59.38 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment