Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young people

Report
Published
20 Декември 2012
pdf
Formats

Abstract

Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-woRead more
Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and employability. But how effective are such policies? What are their strengths and their weaknesses and what characteristics make an effective policy in the field of youth unemployment? This report reviews existing evidence on the effectiveness of 25 policies tackling youth unemployment for a selected number of countries (AT, FI, FR, HU, IE, IT, ES, SE, UK) and complements this information with expert interviews. It seeks to assess the extent to which the chosen measures have been successful, looking at their outputs, outcomes and wider impact. An executive summary is also available - see Related content.
Read less

Formats

 • Report

  Reference no.: 
  ef1260
  Catalogue info

  Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young people

  Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and employability. But how effective are such policies? What are their strengths and their weaknesses and what characteristics make an effective policy in the field of youth unemployment? This report reviews existing evidence on the effectiveness of 25 policies tackling youth unemployment for a selected number of countries (AT, FI, FR, HU, IE, IT, ES, SE, UK) and complements this information with expert interviews. It seeks to assess the extent to which the chosen measures have been successful, looking at their outputs, outcomes and wider impact.

  Formats

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef12601
  Catalogue info

  Ефикасноста на политичките мерки за зголемување на учеството на младите лица при вработувањето

  Author(s): 
  Eurofound
  Многу земји-членки се соочуваат со алармантно висока стапка на невработеност кај младите. За да се справат со ова, тие воведоа широк опсег на политики за вработување на младите со цел да се олесни и поддржи патот од образование до вработување и да се решат различните прашања, како што се раното напуштање на училиштето, преминот од училиште на работа и способноста за наоѓање работа. Но, колку се ефикасни ваквите политики? Во овој извештај се разгледуваат постоечките докази за ефикасноста на 25 политики наменети за справување со невработеноста кај младите во девет земји-членки и се надополнети со интервјуа со стручњаци. Извештајот дава осврт на процената на степенот на успешност на избраните мерки во поглед на нивните продуктивност, резултати и пошироко влијание. Со оваа студија се дозна дека повеќе внимание треба да се посвети на развојот и спроведувањето систематски процени бидејќи ќе помогнат да се определат најдобри практики, да се подобри способноста за наоѓање работа и учеството на пазарот на труд на младите луѓе и конечно да се ослободи потенцијалот на секое младо лице.  Download PDF: MK (pdf 52.22 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment