Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Updated
02 Јули 2012
Published
05 Јуни 2012
Formats

Abstract

Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.  
 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Catalogue: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info

  Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

  Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11821
  Catalogue info

  Петто истражување за работните услови во

  Authors: 
  Eurofound
  Работата игра главна улога во животот на луѓето, за функционирањето на компаниите и општеството во целина. Подобрувањето на квалитетот на работата и работните услови веќе долго време е во преден план на политиката на ЕУ, а од неодамна и во стратегијата Европа 2020 кон „паметен, инклузивен и кохезивен раст“. Петтото истражување за работните услови во Европа (European Working Conditions Survey – EWCS) истражува различни теми како што се физички ризици, работно време, полова сегрегација, рамнотежа помеѓу работата и приватниот живот, организација на работата, стрес на работното место, развој на вештини и плата, како и здравје и благосостојба. Трендовите во работните услови прикажани во табелите од истражувањето ги идентификуваат најголемите фактори за ризик и ги нагласуваат прашањата коишто заслужуваат политичко внимание. Базирано врз интервјуа на 44.000 работници во 34 европски земји, Петтото истражување за работните услови (EWCS) претставува богата база на информации и анализи за работата во сите свои димензии во Европа денес.  Download PDF: MK (pdf 45.85 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment