Social innovation in service delivery: New partners and approaches

Report
Published
14 Јануари 2014
pdf
Formats

Abstract

This report presents the findings of a research project exploring the involvement of new partners – in particular, the social partners, civil society and people in vulnerable situations – in social innovation. The research was carried out at EU level – focusing especially onRead more
This report presents the findings of a research project exploring the involvement of new partners – in particular, the social partners, civil society and people in vulnerable situations – in social innovation. The research was carried out at EU level – focusing especially on the role of the European Social Fund (ESF) in social innovation – and in six Member States: Austria, Bulgaria, Ireland, Italy, Poland and Sweden. It examined the innovation and social partnership culture in each country, and analysed to what extent national-level policies have been triggered by EU policy. 
 
Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  60
  Reference no.: 
  ef1354
  Catalogue info

  Social innovation in service delivery: New partners and approaches

  This report presents the findings of a research project exploring the involvement of new partners – in particular, the social partners, civil society and people in vulnerable situations – in social innovation. The research was carried out at EU level – focusing especially on the role of the European Social Fund (ESF) in social innovation – and in six Member States: Austria, Bulgaria, Ireland, Italy, Poland and Sweden. It examined the innovation and social partnership culture in each country, and analysed to what extent national-level policies have been triggered by EU policy.

  Formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13541
  Catalogue info

  Социјална иновација во испораката на услуги: нови партнери и пристапи

  Author(s): 
  Eurofound
  Социјалната иновација е важна тема на дневниот ред на ЕУ и на неа се гледа како на алатка што помага за постигнување на клучните цели на пакетот за социјално инвестирање на Комисијата. Во студијата се истражува што значи социјалната иновација и вклученоста на нови партнери – социјални партнери, граѓанско општество и лица во ранлива положба. Социјалната иновација се смета како нови идеи што можат да ги решат општествените предизвици, да ги задоволат социјалните потреби и да создадат нови социјални односи. Овој извештај има за цел да овозможи подобро разбирање на ефикасните и одржливите процеси, фокусирајќи се на студии на случаи во шест земји и три поединечни случаи. Открива дека многу проекти за социјална иновација во вработувањето, образованието и социјалната политика се кофинансирани од Европскиот социјален фонд. Невладините организации спроведуваат многу социјални иновации, но често се неформално вклучени во планирањето на програмата.  Download PDF: MK (pdf 56.34 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment