Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Published
13 Март 2013
pdf
Formats
 • Download full reportPDF

Abstract

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there wRead more
This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. 
Read less

Formats

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  81
  Reference No: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13041
  Catalogue info

  Поларизација во вработувањето и квалитет на работните места во време на криза: европски центар за следење на работните места 2013

  Authors: 
  Eurofound
  Во овој извештај се опишани неодамнешните структурни промени во вработувањето на европските пазари на труд пред, за време и по рецесијата во периодот 2008-2009 година. Забележано е дека укинувањето на работните места низ Европа за време на рецесијата беше силно поларизирано во поглед на структурата на платите, додека помала поларизација беше забележана во периодот 2010-2012 година. Пристапот базиран на работни места утврдува на кој начин се распределуваат чистите промени во вработеноста кај работните места на ниво на земји-членки и на ниво на ЕУ во различни квинтили на распределба на платата. Два алтернативна критериума за рангирање на работните места се базираат на просечното ниво на образование на вработените лица и на мултидимензионалната мерка за квалитетот на работното место, индексот за квалитет на непаричните работни места. Овој нов индекс, којшто е изведен со помош на податоците од петтото истражување за работните услови во Европа, се базира на собирање информации за широк опсег на атрибути на работното место поврзани со благосостојбата на работното место според мислењето на социолозите.  Download PDF: MK (pdf 55.67 Kb)

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment