Квалитетот на животот во земјите за пристапување: Трето Истражување за квалитетот на животот во Европа – Вовед

Во овој документ се дадени основни информации за профилите на квалитетот на животот во седум земји за проширување на ЕУ, коишто се објавени како поединечни документи на веб-локацијата на Eurofound. Тој ги утврдува земјите што учествуваат во истражувањето, дава објаснување за карактеристиките на истражувањето и обезбедува дефиниции за показателите пријавени во документите за поединечните земји.
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment