Women, men and working conditions in Europe

Report
Published
29 Октомври 2013
pdf
Formats
Executive summary in 26 languages
Download

Abstract

Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditioRead more
Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditions. This report explores gender differences across several dimensions of working conditions, examining relevant country differences, analysing the different occupational groups of both men and women, and comparing the public and private sectors. It also looks at the impact of the crisis on gender segregation in employment. Based on findings from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010, the analysis offers a striking picture of women and men at work across 34 European countries today.
Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  104
  Reference no.: 
  ef1349
  ISBN: 
  978-92-897-1128-9
  Catalogue no.: 
  TJ-02-13-250-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46958
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13491
  Catalogue info

  Жените, мажите и работните услови во Европа

  Author(s): 
  Eurofound
  Надминувањето на јазовите помеѓу половите на пазарот на труд, како што се стапките на вработеност и невработеност и нивоата на плати, е една од главните цели на политиката на ЕУ. Меѓутоа, и покрај големиот напредок во последните години, половите нееднаквости сè уште се очигледни во областите како што се пристап до пазарот на труд, моделите на вработување и поврзаните работни услови. Овој извештај ги истражува половите разлики низ неколку димензии на работните услови, испитувајќи ги релевантните разлики меѓу земјите, анализирајќи ги различните групи на занимања на мажите и жените, и споредувајќи го јавниот и приватниот сектор. Исто така, го разгледува влијанието на кризата врз половата поделба во вработувањето. Заснована врз резултатите од петтото Истражување за работните услови во Европа (EWCS), спроведено во 2010 г., анализата нуди јасна слика за жените и мажите на работа во 34 европски земји денес.


  Available for download in 26 languages

  Download

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment