Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Published
18 Февруари 2014
Formats
 • Download full reportPDF

Abstract

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  64
  Reference No: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13671
  Catalogue info

  Квалитет на условите за вработување и односите за вработување во Европа

  Authors: 
  Eurofound
  Овој извештај ги разгледува условите за вработување и односите за вработување во европските работни места од аспект на квалитетот. Негова основна премиса е потребата за подобрување на квалитетот на работните места, еден од темелниците на стратегијата „Европа 2020“ за паметен, одржлив и инклузивен раст. Квалитетните места се важен предуслов за постигнување одржливи работни кариери, мотивација на вработените и нивоа на продуктивност, што ќе доведе до подобро општо здравје при работа. Врз основа на податоците од петтото Истражување за работните услови во Европа (EWCS), спроведено во 2010 година, извештајот го мери квалитетот на вработувањето преку повеќедимензионален концепт заснован на 12 показатели што претставуваат четири поддимензии на вработувањето – сигурност на договорите за работа, приходот и правата, работното време и способноста за вработување – и две поддимензии на работните односи – претставници на вработените и овластување на вработените.  Download PDF: MK (pdf 54.74 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment