Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Updated
31 Март 2014
Published
26 Март 2014
pdf
Formats
Executive summary in 25 languages
Download

Abstract

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to unRead more
The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  80
  Reference no.: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Catalogue no.: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

  Formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13891
  Catalogue info

  Квалитетот на животот во Европа: семејствата во време на економска криза

  Author(s): 
  Eurofound
  Економската криза ги промени животите на милиони Европејци. Но, како ги погоди семејствата со деца? Кај децата постои поголем ризик од сиромаштија или социјална исклученост отколку кај целокупното население во големото мнозинство земји; поради тоа е важно да се разбере како кризата ги погодила домаќинствата во кои растат овие деца. Во овој извештај се дава опис на променливиот квалитет на животот во ЕУ за различни видови семејства со деца и ги споредува нивниот животен стандард и социјалната ситуација. Земјите-членки на ЕУ се поделени на четири категории врз база на флексибилноста или според други параметри на нивните политики за семејствата. Исто така, во извештајот се испитуваат потенцијалните шеми што би можеле да бидат поврзани со различни пристапи на политиката за семејствата. Темите што се појавуваат од овие наоди ги опфаќаат и особените предизвици со кои се соочуваат самохраните родители, поголемите тешкотии со кои се соочуваат невработените семејства и сè поголемиот степен на конфликти што ги доживуваат родителите барајќи рамнотежа помеѓу работата и семејниот живот.


  Available for download in 25 languages

  Download

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment