Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Updated
12 Февруари 2014
Published
04 Февруари 2014
Formats
 • Download full reportPDF

Abstract

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
 • Full report

  Number of Pages: 
  114
  Reference No: 
  ef1364
  ISBN: 
  978-92-897-1126-5
  Catalogue: 
  TJ-01-13-478-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46819
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

  Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13641
  Catalogue info

  Квалитетот на животот во Европа: трендови во периодот 2003–2012 година

  Authors: 
  Eurofound
  Eurofound го спроведе Истражувањето за квалитетот на животот во Европа (EQLS) во 2003, 2007 и 2011 година. Во овој извештај се споредуваат резултатите од три брана со цел да се обезбедат докази за трендовите и промените во квалитетот на животот на Европејците во текот на една деценија. Исто така, во него се испитува дали разликите во земјите-членки на ЕУ се намалиле или останале на исто ниво. Еден од заклучоците на овој извештај е дека субјективната благосостојба останала на стабилно ниво во Европската унија како целина, меѓутоа во него се наведува и дека финансиската оптовареност на домаќинствата се зголемила како последица на економската криза. Извештајот препорачува поактивен пристап кон социјалната заштита, бидејќи ниските приходи во домаќинството имаат силно негативно влијание врз квалитетот на животот, особено во време на рецесија.  Download PDF: MK (pdf 57.07 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment