Трендови во квалитетот на животот - поранешна југословенска Република Македонија: 2007–2012

Report
Published
22 Септември 2014
Formats and languages
 • PDF

Abstract

Дали квалитетот на животот во поранешна југословенска Република Македонија се подобрува? Дали кризата се влоши особено ниската почетна положба обелоденета во Истражувањето за квалитетот на животот во Европа (EQLS)? Овој извештај покажува дека земјата има позитивен напредок во периодот 2007–2012 година во неколку аспекти на квалитетот на животот. Поголемите подобрувања се однесуваат на животните услови, здравјето, квалитетот на јавните услуги, благосостојбата и нивоа на задоволство, воопшто. Статусот на земја-кандидатка и бројните секторски реформи започнати во последната деценија несомнено имаат придонесено кон овој позитивен раст. Меѓутоа, сè уште постојат докази за висока материјална немаштија, низок квалитет на домувањето и низок квалитет на животната средина. Понатаму, постојат нееднаквости на релација рурални-урбани средини. Стареењето и ниското ниво на образование често подразбираат социјална ранливост. Очигледниот оптимизам во однос на иднината е двигател на потенцијалот на земјата за понатамошно унапредување на квалитетот на живот на граѓаните, особено ако се намалат етничките и религиозните тензии и ако се постигне зајакнување на демократијата.

 • Full report

  Number of Pages: 
  88
  Reference No: 
  ef1439
  ISBN: 
  978-92-897-1302-3
  Catalogue: 
  TJ-01-14-722-MK-N
  DOI: 
  10.2806/89843
  Catalogue info

  Трендови во квалитетот на животот - поранешна југословенска Република Македонија: 2007–2012

  Дали квалитетот на животот во поранешна југословенска Република Македонија се подобрува? Дали кризата се влоши особено ниската почетна положба обелоденета во Истражувањето за квалитетот на животот во Европа (EQLS)? Овој извештај покажува дека земјата има позитивен напредок во периодот 2007–2012 година во неколку аспекти на квалитетот на животот. Поголемите подобрувања се однесуваат на животните услови, здравјето, квалитетот на јавните услуги, благосостојбата и нивоа на задоволство, воопшто.

  Available formats

  • Download full reportPDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment