Трендови во квалитетот на животот - поранешна југословенска Република Македонија: 2007–2012

Report
Published
22 Септември 2014
pdf
Formats and languages
  • Download

Abstract

Дали квалитетот на животот во поранешна југословенска Република Македонија се подобрува? Дали кризата се влоши особено ниската почетна положба обелоденета во Истражувањето за квалитетот на животот во Европа (EQLS)? Овој извештај покажува дека земјата има позитивен напредок во периодот 2007–2012 гRead more

Дали квалитетот на животот во поранешна југословенска Република Македонија се подобрува? Дали кризата се влоши особено ниската почетна положба обелоденета во Истражувањето за квалитетот на животот во Европа (EQLS)? Овој извештај покажува дека земјата има позитивен напредок во периодот 2007–2012 година во неколку аспекти на квалитетот на животот. Поголемите подобрувања се однесуваат на животните услови, здравјето, квалитетот на јавните услуги, благосостојбата и нивоа на задоволство, воопшто. Статусот на земја-кандидатка и бројните секторски реформи започнати во последната деценија несомнено имаат придонесено кон овој позитивен раст. Меѓутоа, сè уште постојат докази за висока материјална немаштија, низок квалитет на домувањето и низок квалитет на животната средина. Понатаму, постојат нееднаквости на релација рурални-урбани средини. Стареењето и ниското ниво на образование често подразбираат социјална ранливост. Очигледниот оптимизам во однос на иднината е двигател на потенцијалот на земјата за понатамошно унапредување на квалитетот на живот на граѓаните, особено ако се намалат етничките и религиозните тензии и ако се постигне зајакнување на демократијата.

Read less

Formats and languages

  • Download

Part of the series

  • European Quality of Life Surveys

    The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment