торо истражување за квалитетот на животот во вропа - првични заклучоци

Résumé
Published
17 Ноември 2008
Authors: 
Eurofound

Abstract

Истражувањето за квалитетот на животот во Европа (EQLS) претставува уникатен обид да се испита квалитетот на животот во широк опсег на земји. Тоа претставува главен извор на информации, истакнувајќи ги предизвиците во областа на социјалната и економската политика со кои се соочува ЕУ по двете неодамнешни проширувања. Истражувањето создава единствена слика за социјалната состојба во проширената Унија, слика која истовремено вклучува и објективни и субјективни елементи.Download PDF: MK (pdf 265.31 Kb)
 • Full report

  Reference No: 
  ef0852
  Catalogue info

  торо истражување за квалитетот на животот во вропа - првични заклучоци

  Authors: 
  Eurofound

  Истражувањето за квалитетот на животот во Европа (EQLS) претставува уникатен обид да се испита квалитетот на животот во широк опсег на земји. Тоа претставува главен извор на информации, истакнувајќи ги предизвиците во областа на социјалната и економската политика со кои се соочува ЕУ по двете неодамнешни проширувања. Истражувањето создава единствена слика за социјалната состојба во проширената Унија, слика која истовремено вклучува и објективни и субјективни елементи.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment