Промени со текот на времето: Први наоди од петтото Истражување за работните услови во Европа - резиме

Испитувајќи како се промениле работните услови (или останале исти) може да покаже каков напредок е постигнат во остварувањето на овие цели на политиката. Исто така, може да покаже на кој начин двигателите на промени, како што се глобализацијата, технолошкиот развој, пофлексибилните форми на организација на работата, стареењето на населението во Европа и зголемувањето на бројот на домаќинства со двајца коишто заработуваат, извршиле влијание врз тоа како работат и како се вработуваат луѓето. Овие први наоди од петтото Истражување за работните услови во Европа (European Working Conditions Survey - EWCS) претставуваат првичен преглед на некои од клучните промени во работните услови со текот на времето.Download PDF: MK (pdf 236.2 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment