Трето истражување на европските компании: првични наоди

Résumé
Published
19 Декември 2013
pdf
Formats
Authors: 
Eurofound

Abstract

Третото Истражување на европските компании (ИЕК) ги мапира практиките во претпријатијата со 10 или повеќе вработени во ЕУ28, како и во поранешна југословенска Република Македонија, Исланд, Црна Гора и Турција. Во сите земји, Gallup Europe спроведе истражување во преку 30.000 претпријатија, при што големината на целниот примерок по земја се движеше од 300 до 1.650. Темите вклучуваа организација на работата, кадровски практики (КП), учество на вработените и социјален дијалог и начинот на кој тие практики го поддржуваат „паметниот раст“.Download PDF: MK (pdf 1410.15 Kb) Read less

Formats

 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef1386
  ISBN: 
  978-92-897-1139-5
  Catalogue: 
  TJ-04-13-125-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49843
  Catalogue info

  Трето истражување на европските компании: првични наоди

  Authors: 
  Eurofound

  Третото Истражување на европските компании (ИЕК) ги мапира практиките во претпријатијата со 10 или повеќе вработени во ЕУ28, како и во поранешна југословенска Република Македонија, Исланд, Црна Гора и Турција. Во сите земји, Gallup Europe спроведе истражување во преку 30.000 претпријатија, при што големината на целниот примерок по земја се движеше од 300 до 1.650. Темите вклучуваа организација на работата, кадровски практики (КП), учество на вработените и социјален дијалог и начинот на кој тие практики го поддржуваат „паметниот раст“.

  Available formats

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment