Истражување за работните услови во Европа 2020 г

Каков е вашиот работен живот и како се споредува со тој на другите Европејци?

Еврофонд (Eurofound) е агенција на ЕУ што се фокусира на тоа како  луѓето живеат и работат ширум Европа и како ова се менува со текот на времето. Секои пет години, агенцијата спроведува истражување за да ги испита работните услови и квалитетот на работните места. Секое истражување дава ажурирана слика за светот на вработените и покажува колку и на кој начин нештата се менуваат.

Истражувањето за работните услови во Европа (EWCS) дава важни информации што им помагаат на креаторите на политики да одлучуваат за начинот на кој луѓето работат, на ниво на работно место, во земјата во која работат и на европско ниво – одлуки од кои можете да имате корист и вие и другите луѓе кои работат. Со ова истражување се собираат информации за вашите работни услови, вклучувајќи го работното време, изложеноста на опасности, начинот на кој е организирана работата, рамнотежата помеѓу работата и животот, пристапот до обука, наградите и севкупното задоволство од работата. 

Ова истражување се спроведува во сите земји на Европската Унија, како и во седум земји кандидати, во Норвешка и во Швајцарија. Во секоја земја ќе се анкетираат од 1.000 до 3.300 работници, или вкупно над 45.000 луѓе. Интервјуата ќе се вршат лично, во домот на испитаникот. Од основно значење е што повеќе луѓе да одговорат на истражувањето, за да се добијат веродостојни резултати . Луѓето што ќе ги контактираме се бираат по случаен избор.

Наодите од EWCS ќе се употребат за да:

  • се следи напредокот и предизвиците во квалитетот на работните места 
  • се анализира функционалноста на политиката за вработување од аспект на квалитетот на работните места
  • се идентификуваат ризични групи и проблеми што треба да се разгледаат, како и позитивни придвижувања.  
  • се придонесе кон создавање на нови политики за луѓето што се во работен однос

Првите резултати од најновото истражување ќе се објават во 2021 г.. Сите собрани информации ќе бидат анонимни, така што ниедно лице нема да може да се идентификува во резултатите. Ова е во согласност со националните закони и законите на Европската Унија. Повеќе детали за приватноста можете да разгледате на:  www.ipsos.uk/EWCS7

За повеќе информации, контактирајте со Софија Мекгорис (Sophia MacGoris), одговорно лице за истражувањето, на: smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment