Истражување за работните услови во Европа 2020 г

Теренската работа за EWCS 2020 е запрена поради COVID-19

На 3 февруари 2020 година, Еурофонд ја започна теренската работа за најновото издание на своето значајно истражување Анкетата за европски работни услови (EWCS). Меѓутоа, како резултат на пандемијата со COVID-19, Агенцијата беше присилена да ја прекине иницијалната теренска работа во форма на интервјуа лице во лице по само седум неделно работење. Еурофонд ќе изработи дополнителна документација која ќе биде достапна во догледен период, во форма на методолошки извештаи и анкетен прашалник.

Од март до јули 2021 година, Еурофонд ќе спроведе нова рунда на теренска работа за EWCS, со користење на компјутерски асистирани телефонски интервјуа (CATI) за прв пат.

За дополнителни детали во однос на EWCS, контактирајте ја Софија МекГорис (Тел.: +353 1 204 3100, е-пошта smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment