Den europeiske arbeidsvilkårsundersøkelsen 2020

Hvordan har du det i arbeidslivet, og hvordan har du det sammenlignet med andre europeere?

Eurofound er et EU-byrå som undersøker hvordan folk rundt om i Europa lever og arbeider, og hvordan dette endrer seg over tid. Hvert femte år gjennomfører de en  pørreundersøkelse for å se på folks arbeidsvilkår og kvaliteten på sysselsettingen. Hver spørreundersøkelse gir et oppdatert øyeblikksbilde av arbeidslivet og viser i hvilken grad ting har forandret seg, og på hvilken måte.

Den europeiske arbeidsvilkårsundersøkelsen (EWCS) gir verdifull informasjon som hjelper politikere og næringsliv, når de skal treffe beslutninger som påvirker menneskers arbeidsvilkår; på arbeidsplassnivå, nasjonalt nivå og europeisk nivå – beslutninger som kan komme deg og andre mennesker i arbeidslivet til gode. Spørreundersøkelsen samler inn informasjon om dine arbeidsvilkår, inkludert arbeidstid, eksponering for risiko på arbeidsplassen, måten arbeidet organiseres på, balansen mellom arbeid og fritid, tilgangen til opplæring, belønninger og den generelle jobbtilfredsheten.

EWCS-undersøkelsen blir utført i alle EU-land, Norge og Sveits samt syv andre land. Mellom 1000 og gjennomført ansikt til ansikt hjemme. Det er helt nødvendig at så mange som mulig svarer på spørreundersøkelsen, slik at resultatene blir pålitelige. Personene som blir kontaktet, blir tilfeldig utvalgt.

EWCS vil bruke resultatene til å:

  • kartlegge fremgang og utfordringer knyttet til jobbkvalitet
  • analysere hvor effektiv sysselsettingspolitikken er ut fra et jobbkvalitetsperspektiv
  • identifisere risikogrupper og bekymringsfulle forhold, men også fremgang
  • bidra til ny arbeidsrelatert politikk

De første resultatene fra spørreundersøkelsen blir offentliggjort i 2021. All innsamlet informasjon vil bli anonymisert slik at ingen privatpersoner vil kunne identifiseres i resultatene. Dette er i overensstemmelse med nasjonal lov og EUs lovgivning. Du kan finne en personvernerklæring på www.ipsos.uk/EWCS7.

Du kan få mer informasjon ved å kontakte Sophia MacGoris, Surveys Officer, på smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Skriv ny kommentar