Wie zijn wij?

Opdracht

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) is een tripartiet agentschap van de Europese Unie, dat als opdracht heeft kennis te verspreiden ter ondersteuning van de ontwikkeling van een beter sociaal, werkgelegenheids- en arbeidsgerelateerd beleid. Eurofound is in 1975 opgericht bij Verordening (EEG) nr. 1365/75 en heeft tot taak een bijdrage te leveren aan de planning en ontwikkeling van betere levens- en arbeidsomstandigheden in Europa.

Rol

Eurofound heeft tot taak op basis van vergelijkend(e) informatie, onderzoek en analyse inlichtingen, advies en expertise te verstrekken – over arbeidsomstandigheden en duurzaam werk, arbeidsverhoudingen, veranderingen op de arbeidsmarkt en kwaliteit van het bestaan en openbare diensten – aan de hoofdrolspelers op het gebied van sociaal beleid in de EU.

Organisatie

Aan het hoofd van Eurofound staat een uitvoerend directeur die verantwoording aflegt aan een raad van bestuur (voorheen raad van beheer). De adjunct-directeur legt verantwoording af aan de directeur. De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen en de sociale partners (werkgevers en vakbonden) van de EU-lidstaten, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en één door het Europees Parlement benoemde onafhankelijke deskundige. De raad van bestuur bepaalt de strategische koers van de activiteiten van Eurofound.

Eurofound heeft ook een Contactbureau in Brussel met een dubbele rol: de zichtbaarheid en de invloed van Eurofound-onderzoek op EU-niveau versterken en de ontwikkelingen in de beleidsvorming volgen.

Een honderdtal medewerkers worden uit de lidstaten betrokken en hebben een zeer uiteenlopende beroepservaring en achtergrond. Een klein aantal deskundigen wordt soms gedetacheerd vanuit nationale overheidsdiensten.

De kantoren van Eurofound zijn geconcentreerd rond het 17e-eeuwse Loughlinstown House in Dublin(Ierland).

Doelgroepen

Eurofound ondersteunt de beleidsvorming van EU-instellingen, overheden, werkgevers, werknemersorganisaties en maatschappelijke organisaties.