Onze mensen

Taakopdracht

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) is een tripartiet agentschap van de Europese Unie, dat als opdracht heeft kennis te verspreiden ter ondersteuning van de ontwikkeling van een beter onderbouwd sociaal, werkgelegenheids- en arbeidsgerelateerd beleid. Eurofound is in 1975 opgericht bij Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad en heeft tot taak een bijdrage te leveren aan de planning en ontwikkeling van betere levens- en arbeidsomstandigheden in Europa. Op 20 december 2018 is een nieuwe oprichtingsverordening vastgesteld, die op 20 februari 2019 in werking is getreden.

Rol

Eurofound levert informatie, advies en expertise op het gebied van arbeidsomstandigheden en duurzaam werk, arbeidsverhoudingen en sociale dialoog, werkgelegenheid en arbeidsmarkten, alsook levensomstandigheden en kwaliteit van het bestaan. De doelstelling van Eurofound bestaat erin de instellingen, organen en instanties van de EU, de lidstaten en de sociale partners te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de sociale dialoog te stimuleren op basis van vergelijkende informatie, vergelijkend onderzoek en vergelijkende analyse.

Organisatie

Aan het hoofd van Eurofound staat een uitvoerend directeur die verantwoording aflegt aan een raad van bestuur . De huidige uitvoerend directeur is Ivailo Kalfin. De adjunct-directeur, Maria Jepsen, legt verantwoording af aan de directeur. De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen en de sociale partners (werkgevers en vakbonden) van de EU-lidstaten, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en een door het Europees Parlement benoemde onafhankelijke deskundige. De raad van bestuur bepaalt de strategische koers van de activiteiten van Eurofound.

Eurofound heeft ook een Contactbureau in Brussel met een dubbele rol: de zichtbaarheid en de invloed van Eurofound-onderzoek op EU-niveau versterken en de ontwikkelingen in de beleidsvorming volgen.

Een honderdtal medewerkers wordt uit de lidstaten betrokken en heeft een zeer uiteenlopende beroepservaring en achtergrond. Af en toe worden deskundigen gedetacheerd vanuit nationale overheidsdiensten.

De kantoren van Eurofound zijn gegroepeerd rond het 17e-eeuwse Loughlinstown House in Dublin (Ierland).

Doelgroepen

Eurofound ondersteunt de beleidsvorming van EU-instellingen, overheden, werkgevers, werknemersorganisaties en maatschappelijke organisaties.