Toegang tot interne documenten

Iedere burger kan verzoeken om toegang tot documenten van Eurofound. Het informatiebeleid van Eurofound is er in het algemeen op gericht om een zo volledig mogelijk beeld te geven van haar activiteiten. De Stichting beschouwt het als een belangrijk onderdeel van dit beleid om haar interne documenten voor het publiek toegankelijk te maken.

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie is in september 2003 uitgebreid tot de agentschappen van de Europese Unie. In maart 2004 heeft de raad van bestuur van Eurofoundregels (91KB PDF) vastgesteld voor de uitvoering van deze verordening.

In grote lijnen geeft de verordening burgers recht van toegang tot interne, ongepubliceerde documenten van Eurofound volgens de beginselen en onder de voorwaarden en beperkingen die in de verordening worden bepaald.

Om het publiek te helpen de documenten te vinden die voor hen interessant kunnen zijn, wordt op grond van de verordening een register van openbare documenten bijgehouden met, voor zover mogelijk, rechtstreekse links naar de documenten zelf.

Online beschikbare documenten van Eurofound

Onderzoekers kunnen het archief van Eurofound raadplegen in het historisch archief van de Europese Unie bij het Europees Universitair Instituut in Florence.

Verzoeken om andere documenten van Eurofound

Er kunnen ook andere documenten worden opgevraagd. In onderstaande korte gids wordt uitgelegd hoe u uw recht van toegang kunt uitoefenen.

Verzoeken om toegang tot andere documenten moeten schriftelijk (per post, fax of e-mail) worden ingediend bij het hoofd van de afdeling Administratie, waarbij duidelijk moet worden vermeld dat het verzoek is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 1049/2001. U wordt verzocht zo nauwkeurig mogelijk aan te geven wat u wilt, en zo veel mogelijk informatie te geven, om duidelijk te maken op welk(e) document(en) uw verzoek betrekking heeft.

Het postadres van Eurofound is:
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Wyattville Road
Loughlinstown
Co. Dublin, D18 KP65
Ierland

Verzoeken om toegang tot documenten per e-mail kunt u sturen naar publicaccess@eurofound.europa.eu. Verzoeken per fax kunt u sturen naar + 353 1 282 6456.

Er zij op gewezen dat documenten als vertrouwelijk of beperkt toegankelijk kunnen worden aangemerkt wanneer de vrijgave ervan de belangen van personen of instanties zou schaden, zoals omschreven in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001. Zie hieronder de interne regels voor de rubricering van documenten van Eurofound.