Belanghebbenden en partners

Eurofound heeft tot taak het verspreiden van kennis ten behoeve van de ontwikkeling van een beter sociaal, arbeidsgerelateerd en werkgelegenheidsbeleid. Hoewel Eurofound qua taken en werkzaamheden voornamelijk wordt aangestuurd op EU-niveau, is de Stichting op een aantal manieren verbonden met de lidstaten.

De leden van de raad van bestuur van Eurofound worden benoemd op voordracht van de regeringen en de sociale partners van de lidstaten. Bovendien telt de raad van bestuur drie leden die de Europese Commissie vertegenwoordigen, en één onafhankelijke deskundige die wordt benoemd door het Europees Parlement. De raad van bestuur wordt bijgestaan door een dagelijks bestuur van acht leden, dat bestaat uit de voorzitter en drie vicevoorzitters van de raad van bestuur, de coördinatoren van de drie groepen (regeringen, werkgevers en werknemers) en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie.

Wat betreft de producten en diensten van Eurofound zijn EU-instellingen, regeringen en sociale partners de primaire doelgroepen. Een belangrijk deel van de communicatiestrategie van Eurofound is gericht op het aan deze belanghebbenden aanbieden van bewijsmateriaal en diensten die hen helpen bij de uitvoering van hun taken. Dit kan geschieden in de vorm van specifieke rapporten die zijn gebaseerd op bestaande gegevens van Eurofound.

EU-instellingen en organen

Eurofound heeft een dynamische relatie met de instellingen, die tot uiting komt in formele (institutionele) en informele samenwerkingsverbanden. Eurofound is een autonoom agentschap (Stichting) van de EU en maakt als zodanig deel uit van de constellatie van EU-organen. Eurofound maakt tevens deel uit van het netwerk van EU-agentschappen.

De Stichting heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met vijf zusteragentschappen:

  • het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding ( Cedefop),
  • het Europees Instituut voor gendergelijkheid ( EIGE),
  • het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk ( EU-OSHA),
  • de Europese Stichting voor opleiding ( ETF),
  • het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten ( FRA).

Deze overeenkomsten worden ten uitvoer gelegd via jaarlijkse actieplannen en vormen de basis voor de uitwisseling van gegevensbronnen en voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van onderzoek, evenementen en werksystemen.

De Europese Commissie is betrokken bij het bestuur van Eurofound via haar lidmaatschap van de raad van bestuur, waarin de Commissie een belangrijke rol speelt bij het goedkeuren van de werkprogramma's. Het Europees Parlement benoemt in de raad een onafhankelijke deskundige zonder stemrecht.

Eurofound werkt voornamelijk via de programma's van de EU-voorzitterschappen samen met de Raad van de Europese Unie, en zorgt voor deskundigheid, sprekers en andere ondersteuning ten behoeve van hun evenementen. Er worden ook gezamenlijke evenementen georganiseerd met het Europees Parlement en hetEuropees Economisch en Sociaal Comité .

Eurofound beschikt over een kantoor in Brussel, zodat zij van daaruit nauw contact kan onderhouden met de EU-instellingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Contactbureau in Brussel .

Regeringen

Van iedere lidstaat heeft een regeringsvertegenwoordiger zitting in de raad van bestuur. Dit is doorgaans een functionaris van het ministerie dat werkgelegenheid en sociale zaken in zijn portefeuille heeft.

Aangezien de raad van bestuur de werkprogramma's van Eurofound goedkeurt en haar begroting opstelt, hebben de lidstaten grote invloed op haar functioneren. De regeringen van de lidstaten hebben (in hun rol als Raad van de Europese Unie) Eurofound gezamenlijk opgericht en zorgen voor de financiering daarvan vanuit de algemene EU-begroting.

Sociale partners

Eurofound heeft het mandaat om de Commissie, andere Unie-instellingen, -organen en -agentschappen, de lidstaten en sociale partners te ondersteunen teneinde beleidslijnen met betrekking tot de verbetering van levens- en arbeidsomstandigheden vorm te geven en uit te voeren, werkgelegenheidsbeleid te ontwikkelen, en dialoog te bevorderen tussen bestuur en arbeidskrachten. Hiertoe moet Eurofound kennis verbeteren en verspreiden, bewijsmateriaal en diensten verstrekken met het oog op beleidsvorming, met inbegrip van op onderzoek gebaseerde conclusies, evenals kennisdeling bevorderen binnen en tussen de Unie en nationale actoren.

Elke partij van het sociale partnerschap in elk der lidstaten heeft een vertegenwoordiger in de raad van bestuur, zodat deze een afspiegeling vormt van de arbeidsverhoudingen en -cultuur in de EU. Vertegenwoordigers van de Europese organisaties voor de sociale partners coördineren het werken van de groeperingen en nemen deel aan vergaderingen van de raad van bestuur.

Andere partners

Eurofound werkt samen met internationale organisaties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie ( IAO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ( OESO). Deze samenwerking neemt onder meer de vorm aan van bijdragen aan rapportages of de organisatie van gezamenlijke evenementen.

Eurofound onderhoudt tevens een dialoog met het maatschappelijk middenveld in zijn verschillende verschijningsvormen (zoals tripartiete organen, vertegenwoordiging van het maatschappelijk middenveld in niet-gouvernementele organisaties, en de academische wereld). De onderzoeks- en academische gemeenschap maakt vaak gebruik van de kennis van Eurofound. Bovendien worden onderzoekers en andere academici (via een open aanbestedingsprocedure) regelmatig geselecteerd voor het uitvoeren van praktijkonderzoek voor Eurofound.