Financial situation and security during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, financial situation and deprivation, and the level of support received in difficult circumstances. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hoofdconclusies

  • In heel Europa hebben mensen te maken gehad met een verbetering in hun algemene situatie na de lockdown – in juli werd, ten opzichte van april, melding gemaakt van toegenomen werkuren en baanzekerheid. Er zijn echter grote ongelijkheden tussen specifieke groepen in de EU aan het licht gekomen.
  • Hoewel er in veel landen snel maatregelen werden genomen om de mensen te ondersteunen die hun baan hadden verloren, ontving ruim de helft van de werkloze respondenten sinds de uitbraak van COVID-19 geen enkele officiële financiële ondersteuning, waardoor velen grotendeels op informele steun zijn aangewezen. Het aantal mensen dat meldde dat ze moeite hadden de eindjes aan elkaar te knopen, was het hoogst onder werkloze respondenten. In juli was dit het dubbele van het aantal huishoudens met een baan.
  • Financiële ondersteuningsmaatregelen die tijdens de pandemie zijn genomen, zijn doeltreffend gebleken en hebben de financiële moeilijkheden verminderd voor één op de vijf respondenten die enige vorm van steun ontvingen. Zelfstandigen hebben het meest geprofiteerd van zowel inkomenssteun als op bedrijven gerichte maatregelen en zijn aanzienlijk positiever over hun financiële situatie in juli dan zij in april waren.
  • Uit de resultaten van de enquête blijkt hoe de situatie van de werklozen tijdens de pandemie nog verder is verergerd. Hun financiële vooruitzichten blijven zeer somber, wat erop wijst dat er sterke noodzaak is voor toereikende sociale beschermingsmaatregelen wanneer steeds meer werkzoekenden melding maken van problemen met het betalen van hun rekeningen.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


In het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 31 januari 2020 moet worden opgemerkt dat de op de website van Eurofound gepubliceerde gegevens mogelijkerwijs de 28 EU-lidstaten betreffen, aangezien het Verenigd Koninkrijk in eerder onderzoek was opgenomen. Dit zal geleidelijk worden gewijzigd om de nieuwe samenstelling van de EU, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat, weer te geven. 

COVID-19 data