Quality of life and quality of society during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including life satisfaction, happiness, optimism and resilience, health, support and well-being and trust in institutions. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hoofdconclusies

  • Het vertrouwen in de EU nam in juli toe, terwijl het vertrouwen in de nationale overheden afnam. De grootste toename was in Italië en Spanje, landen die zwaar door de pandemie zijn getroffen. Het vertrouwen in zowel nationale overheden als de EU is aanzienlijk hoger onder EU-burgers die tijdens de pandemie financiële steun hebben ontvangen.
  • Ervoor zorgen dat burgers vertrouwen houden in nationale en Europese instellingen moet in tijden van crisis centraal staan, omdat naleving van maatregelen om COVID-19 te beperken in hoge mate afhangt van de mate van vertrouwen in instellingen en wetenschappelijk advies. De toename van vertrouwen in de overheid waarvan melding wordt gemaakt door respondenten die hebben geprofiteerd van ondersteuningsmaatregelen, vormt tevens een duidelijke boodschap aan de nationale overheden en de EU.
  • Jongeren komen naar voren als de grootste verliezers van de lockdown die, evenals werklozen, de laagste niveaus van welzijn melden, hoewel sinds het begin van de pandemie enige verbetering is. Hoewel de algemene tevredenheid en het optimisme sinds april zijn toegenomen, voelen jongeren zich nog steeds uitgesloten van de maatschappij en lopen zij nog steeds het grootste risico op depressie, waaruit blijkt dat zij grotere nadelen ondervinden van de beperkingen tijdens de lockdown.
  • Ook vrouwen ondervinden nog altijd onevenredige nadelen en blijven minder optimistisch over hun toekomst dan mannen – een kloof die tussen april en juli breder is geworden. De pandemie heeft ook voor vrouwen meer dan voor mannen gevolgen gehad voor de balans tussen werk en privéleven. Vrouwen ondervinden meer nadelen in de zin van minder werkuren en jonge vrouwen hebben meer kans om hun baan te verliezen dan mannen. Vooral de last van zorgverantwoordelijkheden voor vrouwen is tijdens de pandemie toegenomen. Alleen door deze schade te herstellen, kan worden gewaarborgd dat vrouwen niet onevenredig voor de pandemie betalen.
  • Maatregelen om de risico’s voor de geestelijke gezondheid van werklozen en jongeren te beperken, zijn van cruciaal belang als zich nog meer golven van het coronavirus voordoen. Gerichte steun om werkzoekenden weer op de rails te krijgen zodat ze het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van de pandemie en om ervoor te zorgen dat jongeren volledig aan de samenleving kunnen deelnemen: dit alles moet deel uitmaken van de lopende beleidsmaatregelen.
  • Uit de resultaten van de enquête blijkt hoe de pandemie ertoe kan leiden dat de ongelijkheden tussen sociaaleconomische groepen en landen verder kunnen toenemen. Deze toenemende verschillen kunnen ook gevolgen hebben voor de stabiliteit van de EU, wat onderstreept dat de Europese pijler van sociale rechten volledig moet worden uitgevoerd en dat deze maatregelen duidelijk aan de EU-burgers worden gecommuniceerd.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


In het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 31 januari 2020 moet worden opgemerkt dat de op de website van Eurofound gepubliceerde gegevens mogelijkerwijs de 28 EU-lidstaten betreffen, aangezien het Verenigd Koninkrijk in eerder onderzoek was opgenomen. Dit zal geleidelijk worden gewijzigd om de nieuwe samenstelling van de EU, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat, weer te geven. 

COVID-19 data