Working during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hoofdconclusies

  • Hoewel de baanonzekerheid afnam van 15 % in april tot 10 % in juli, blijven respondenten met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of kortlopende arbeidscontracten zich veel zorgen maken. Ruim 40 % van de mannen in de leeftijdsgroep 34-49 met een tijdelijk contract vreest dat zij de komende drie maanden hun baan zullen verliezen. Over het geheel genomen is er een toename in het aantal werkuren, maar een derde van de respondenten meldt nog steeds minder te werken dan vóór de pandemie.
  • Ruim driekwart van de werknemers in de EU wil ten minste af en toe vanuit huis blijven werken, ook zonder de beperkingen als gevolg van COVID-19. De meeste werknemers in de EU melden telewerken tijdens de pandemie positief te beleven, maar slechts zeer weinigen willen altijd telewerken; een combinatie van telewerken en aanwezig zijn op de werkplek geniet de voorkeur.
  • Door de toename van telewerk tijdens de pandemie is duidelijk geworden dat de grens tussen werk en privéleven vervaagt. Het is van cruciaal belang dat overheden en sociale partners initiatieven invoeren met betrekking tot het “recht op onbereikbaar zijn”, om te voorkomen dat grote groepen werknemers het risico lopen op fysieke en emotionele uitputting.
  • Als telewerken zich in de hele EU voortzet, moeten de sociale partners in juridische kaders of overeenkomsten ernaar streven bepalingen ten behoeve van werknemers op te nemen aangaande de vrijwillige aard van telewerk of de geschiktheid van specifieke taken voor telewerken. Ook is het essentieel duidelijkheid te scheppen over hoe werkgevers kunnen bijdragen aan de onkosten in verband met werken vanuit huis, evenals garanties van gelijk loon en toegang tot opleiding voor mensen die op afstand werken.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


In het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 31 januari 2020 moet worden opgemerkt dat de op de website van Eurofound gepubliceerde gegevens mogelijkerwijs de 28 EU-lidstaten betreffen, aangezien het Verenigd Koninkrijk in eerder onderzoek was opgenomen. Dit zal geleidelijk worden gewijzigd om de nieuwe samenstelling van de EU, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat, weer te geven.