Vraagbaak

De website van Eurofound biedt gebruikers toegang tot informatie per thema, per sector, per taal of per land. Daarbij wordt gebruikgemaakt van relevante gegevens en analyses uit alle enquêtes en waarnemingscentra van de Stichting en haar parallel lopend diepgaand onderzoek. Deze website is ontwikkeld voor gebruik op tablets, smartphones en pc's.

Wat doet Eurofound?

De Stichting is een tripartiet EU-agentschap dat vergelijkend onafhankelijk onderzoek verricht naar praktijkervaringen en succesfactoren met betrekking tot veranderingen op het gebied van sociaal, arbeidsgerelateerd en werkgelegenheidsbeleid.

Onder het kopje "Wat doen wij?" vindt u informatie over het onderzoek en de communicatieactiviteiten, lopende werkprogramma's, jaarverslagen, recente pan-Europese enquêtes en overige monitoringinstrumenten van de Stichting.

Aangezien de Stichting geen burgerloket is, kan ze geen aanbevelingen over arbeidsomstandigheden en rechten verstrekken aan individuele burgers die in de Europese Unie leven en werken. Mogelijkerwijs weet u de gewenste informatie wel te vinden via het internetportaal van de Europese Unie dan wel via het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie.

De kernactiviteit van de Stichting is enerzijds het verrichten van onderzoek en anderzijds het communiceren van de resultaten van dat onderzoek. Het doel van haar onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten is het verschaffen van gegevens en analyses om de beleidsvorming op EU-niveau op het gebied van levens- en arbeidsomstandigheden van input te voorzien en te ondersteunen. De Stichting beschikt over een netwerk van deskundigen die in haar naam in heel Europa onderzoek verrichten, onder meer om de huidige situatie per land te beoordelen, casestudy's voor het EMCC en voor EurWORK voor te bereiden, nationale verslagen op te stellen en enquêtes te houden.

Haar fundamentele kennis onderhoudt de Stichting door middel van een aantal monitoringinstrumenten:

Hoe is Eurofound georganiseerd?

Onder het kopje "Wie zijn wij?" vindt u informatie over de samenstelling van de raad van bestuur van de Stichting, haar internationale medewerkers, belanghebbenden en partners.

Behalve haar hoofdkantoor in Dublin heeft de Stichting ook een contactbureau in Brussel met een dubbele rol: de zichtbaarheid en de invloed van haar onderzoek op EU-niveau versterken en de ontwikkelingen in de beleidsvorming volgen.

Welke benadering kiest Eurofound voor haar activiteiten?

De Stichting herziet haar strategie en de richting van haar activiteiten eens in de vier jaar, wanneer zij na uitgebreide raadpleging een meerjarig werkprogramma opstelt. Dit programma vloeit voort uit uitvoerige beraadslagingen binnen de groeperingen die de raad van bestuur van de Stichting vormen, alsmede uit raadplegingen van de EU-instellingen.

Het huidige programmadocument beschrijft de geplande werkzaamheden van de Stichting voor de periode 2017-2020. Dit document bevat een toelichting op het beleid en het institutionele kader van het programma, een beschrijving van het meerjarenprogramma voor de vierjarige periode en een gedetailleerde uiteenzetting van het werkprogramma voor het lopende jaar.

De activiteiten van de Stichting voor de programmaperiode 2017-2020 zijn onder te verdelen in zes belangrijke thematische gebieden:

Onder het kopje "Thema's" op de website vindt u een volledig overzicht van onderzoeksgebieden. Op elke themapagina staan een samenvatting van het beleidsdebat, de voornaamste bijdragen en lopende activiteiten van de Stichting, belangrijke bronnen, alsmede aanverwante publicaties, artikelen, nieuwsberichten en evenementen.

Verricht Eurofound onderzoek op verzoek?

Onderzoek door de Stichting vindt alleen plaats op grond van de door haar raad van bestuur vastgestelde werkprogramma's. Er is niettemin een bescheiden dienstverlening voor specifieke informatieverzoeken van de voornaamste belanghebbende organisaties op gebieden waarvoor de Stichting over bestaande gegevens beschikt.

Publiceert Eurofound haar gegevensverzamelingen?

De Stichting biedt niet alleen specialistische databanken, maar ook een Dataverkenner voor het verkennen en visualiseren van enquêtegegevens. Daarnaast kunnen de vragenlijsten en gegevensverzamelingen van enquêtes worden gedownload.

Publiceert Eurofound informatie op nationaal niveau?

De Stichting voert op nationaal niveau een programma van activiteiten uit in het kader van haar werk om de sociaaleconomische en aanverwante trends in de lidstaten in kaart te brengen en te analyseren.

Naast landenprofielen over wonen en werken biedt de Stichting ook aanvullende bronnen per land: samenvattingen van rapporten in alle officiële talen, vergelijkende analyses van landen en sectoren, informatie over het werk van de sociale partners op nationaal niveau, landeninformatiebladen, casestudy's en databanken.

Hoe wordt Eurofound gefinancierd?

De Stichting wordt gefinancierd uit de algemene begroting van de Europese Commissie. De middelen worden toegewezen in het kader van de officiële begrotingsprocedure tussen de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement. In het werkprogramma van de Stichting staat een overzicht met de details van de jaarbegroting.

Biedt Eurofound financiële ondersteuning aan concrete projecten?

De Stichting heeft tot taak werkzaamheden te verrichten op gespecialiseerde gebieden van het sociaal beleid in de EU en meer in het bijzonder bij te dragen tot de planning en ontwikkeling van betere levens- en arbeidsomstandigheden in Europa. Dit mandaat staat niet toe dat financiële bijstand wordt verleend. Aanvullende informatie over andere mogelijke financieringsbronnen kunt u vinden op de webpagina van de Europese Commissie over subsidies, leningen en aanbestedingen.

Wordt het werk van Eurofound beoordeeld?

Als EU-agentschap is Eurofound verplicht "programma's en activiteiten die aanzienlijke uitgaven met zich meebrengen regelmatig vooraf en achteraf te evalueren" overeenkomstig artikel 28, lid 1, van haar oprichtingsverordening, en artikel 29, lid 5, van het geconsolideerde financiële reglement. Alle evaluatieverslagen worden op de website gepubliceerd.

De Stichting publiceert informatie over de controlesystemen voor beheer en externe evaluatie en de beoordeling van de doeltreffendheid ervan in haar geconsolideerde jaarlijks activiteitenverslag van de ordonnateur.

Hoe kan ik meer informatie vinden?

U kunt zich online inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van de Stichting en regelmatig op de hoogte worden gehouden van al onze activiteiten of in contact blijven via sociale media:Twitter,Facebook,LinkedIn en YouTube.

Onder het kopje "Publicaties" op de website vindt u de uitkomsten van de onderzoeksactiviteiten van de Stichting, zoals het jaarboek Living and working in Europe.

Zie voor recente en te verschijnen publicaties ook de onlineagenda van de Stichting.

Onder bepaalde voorwaarden mogen burgers om toegang tot interne documenten verzoeken. Ook heeft de Stichting een register gemaakt van interne documenten die kunnen worden gedownload. Zij veleent tevens diverse informatiediensten.

Waar kan ik informatie over vacatures vinden?

Onder het kopje "Vacatures" op de website vindt u openstaande en lopende kennisgevingen van vacatures, alsmede belangrijke informatie over werken voor de Stichting en over de sollicitatieprocedure. De Stichting neemt enkel sollicitaties in behandeling naar aanleiding van openstaande vacatures en slaat geen acht op open sollicitaties of ingezonden cv's.

Als kleine organisatie met ongeveer 100 medewerkers heeft de Stichting slechts zelden vacatures. Vacatures voor vaste ambten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het Publicatieblad is te raadplegen in alle EU-voorlichtingsbureaus, in bureaus voor overheidspublicaties of rechtstreeks via het Bureau voor publicaties van de Europese Unie. Desgewenst kunt u zich ook aanmelden voor de subserie van het Publicatieblad die specifiek gericht is op aanwervingsprocedures. Sollicitanten moeten onderdaan van een EU-lidstaat zijn om voor de Stichting te kunnen werken.

Biedt Eurofound mogelijkheden tot een stage?

De Stichting kent een stageprogramma, waarvan de sollicitatieprocedure doorgaans tussen december en januari plaatsvindt. Onder het kopje "Vacatures" op de website vindt u informatie over stageplaatsen en ervaringen van eerdere stagiairs binnen de Stichting.

Bij interesse in een stage kunt u de socialemediakanalen van de Stichting volgen voor actuele informatie over de aanvang van de sollicitatieprocedure.

Kan ik een bezoek aan Eurofound brengen?

De Stichting is toegankelijk voor bezoekers en biedt programma's op maat om tegemoet te komen aan de specifieke informatiebehoeften van groepen of personen. Een vooraf gemaakte afspraak is noodzakelijk voor een bezoek.
 

Wat is de route naar Eurofound?

De Stichting is gevestigd ten zuiden van Dublin, op ongeveer 16 kilometer van het centrum. Het adres is: Loughlinstown House, Wyattville Road, Dublin 18.

Kan ik de faciliteiten van Eurofound huren?

U kunt het congrescentrum Raymond-Pierre Bodin huren. De grote zaal biedt ruimte voor 120 deelnemers, is voorzien van geavanceerde technologie en beschikt over negen tolkcabines die voldoen aan de ISO-normen. Er zijn ook kleinere vergaderzalen, waarvan de meeste zich in het historische Loughlinstown House bevinden.

Voor het boeken van het congrescentrum of voor informatie over de beschikbaarheid kunt u een e-mail sturen naar ConferenceCentre@eurofound.europa.eu of bellen naar +353 1 204 3100.