Meertaligheid

Eurofound brengt haar talenbeleid ten uitvoer in het kader van haar huidige werkprogramma en in overeenstemming met haar communicatiestrategie.

Aan de meertalige benadering van Eurofound liggen drie strategische beginselen ten grondslag.

  • Het primaire doel van Eurofound is waarborgen dat besluitvormers op EU-niveau tijdig worden voorzien van hoogwaardige beleidsgerelateerde informatie die zij nodig hebben om de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden in Europa gestalte te geven.
  • Eurofound richt zich op doelgroepen op nationaal niveau wanneer het gaat om het beïnvloeden of ten uitvoer leggen van EU-beleid in afzonderlijke lidstaten, of wanneer zij nuttige en heldere vergelijkende informatie kan bieden met betrekking tot kwesties die ook op EU-niveau van belang zijn.
  • Eurofound respecteert de rol van meertaligheid in de communicatie binnen de EU en erkent het belang voor alle Europeanen van toegang tot informatie in de eigen taal.

Tegen deze achtergrond worden bepaalde outputs en webcontent van Eurofound in meerdere talen beschikbaar gesteld, zodat zij beter toegankelijk worden voor gebruikers in de verschillende lidstaten.

De website van Eurofound is meertalig in de vorm zoals hieronder weergegeven.

  • Op de hele website kunnen gebruikers navigeren in meerdere talen.
  • Enkele van de belangrijkste landingspagina's zijn in alle talen vertaald. Onder “alle talen” wordt verstaan alle 24 officiële talen van de EU, behalve Iers en Maltees; vertalingen in deze twee talen zijn beperkt vanwege het zeer kleine aantal gebruikers. Ook geselecteerde hoofdpagina's, zoals de content van “Over Eurofound” en pagina's over de enquêtes van Eurofound, zijn in alle 24 officiële talen beschikbaar. De visualiseringstool waarmee enquêtegegevens worden gepresenteerd, is in alle talen beschikbaar.
  • Vertaalde publicaties worden online beschikbaar gesteld.

Het vertaalbeleid voor publicaties voorziet onder meer in het volgende.

  • Samenvattingen van publicaties worden in alle talen vertaald.
  • Het Jaarboek over leven en werken in Europa en bepaalde andere belangrijke publicaties worden, voor zover nodig, in het Frans, Duits en maximaal drie aanvullende talen vertaald.
  • Zo nodig wordt ook bedrijfs- en promotiemateriaal vertaald.
  • Ad-hocaanvragen voor en verzoeken om een vertaling van een specifieke publicatie worden per geval beoordeeld.

Voor zover mogelijk zijn tijdens evenementen die door Eurofound worden georganiseerd tolkdiensten beschikbaar voor de betreffende talen.

Eurofound zal haar pragmatische en kostenefficiënte talenbeleid ook in de toekomst voortzetten. Zij streeft ernaar haar diensten op grote schaal in meerdere talen aan te bieden, om zo de toegankelijkheid voor gebruikers in de verschillende lidstaten te optimaliseren en tegelijkertijd op specifieke behoeften te kunnen inspelen. Het talenbeleid en de uitvoering daarvan blijven een aandachtspunt in het werkprogramma van Eurofound en haar prioriteiten op het gebied van communicatie en beschikbare middelen.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen