Waarnemingscentra

Eurofound heeft drie thematische waarnemingscentra. Zij dienen als instrumenten voor het continu verzamelen en publiceren van gegevens en informatie. De huidige waarnemingscentra van EurWork en EMCC en het onlangs opgerichte EurLife bieden in de programmaperiode 2017-2020 toegang tot vier hoofdthema's.

Europees Observatorium voor het arbeidsbestaan - EurWork

 

Europees Waarnemingscentrum voor het veranderingsproces - EMCC

  • Arbeidsmarktveranderingen
  • Goed functionerende en inclusieve arbeidsmarkten
  • Monitoren van structurele veranderingen en beheren van herstructureringen
  • Innovatie en het scheppen van banen bij bedrijven

 

Europees Observatorium voor de kwaliteit van het bestaan – EurLife

Europees Observatorium voor het arbeidsbestaan (EurWork)

EurWork levert onderzoeks- en vergelijkende informatie over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, duurzaam werk en arbeidsverhoudingen die in alle lidstaten en op EU-niveau hun invloed doen gelden. Op het gebied van arbeidsverhoudingen verzamelt het observatorium informatie over vraagstukken die verband houden met de sociale dialoog, en volgt het de ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsbestaan in alle lidstaten. Het wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van op feiten gebaseerd beleid dat de kwaliteit van het arbeidsbestaan verbetert.

Europees Waarnemingscentrum voor het veranderingsproces (EMCC)

Het EMCC volgt de economische en sociale ontwikkelingen die veranderingen op de Europese arbeidsmarkten in gang zetten. Het centrum publiceert onderzoek naar manieren om goed functionerende en inclusieve arbeidsmarkten tot stand te brengen, monitort structurele veranderingen, beheert herstructureringen en schept mogelijkheden voor innovatie en het scheppen van banen in het bedrijfsleven.

De Europese herstructureringsmonitor van het EMCC levert actuele analyses met betrekking tot de herstructurering van bedrijven, aangevuld met bijzonderheden over relevante wetgeving en ondersteuningsinitiatieven. De bevindingen van het centrum worden gepresenteerd in doorzoekbare databases en in jaarverslagen.

De Europese banenmonitor schetst een beeld van de veranderingen van de werkgelegenheid in de lidstaten en op EU-niveau, en laat zien waar de werkgelegenheid toeneemt of afneemt en wat de implicaties daarvan zijn voor de kwaliteit van het werk.

Europees Observatorium voor de kwaliteit van het bestaan (EurLife)

EurLife biedt toegang tot de resultaten van analyses van enquêtegegevens en kwalitatief onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan en van openbare diensten. Het onderzoek richt zich op de impact van de kwaliteit van de samenleving op het welzijn van burgers. Ook worden de toegankelijkheid en kwaliteit van de openbare diensten onderzocht.

Gegevensverzameling

Het netwerk van Eurofound correspondenten werkt voor alle drie de waarnemingscentra. Deze deskundigen, uit alle 28 lidstaten (plus Noorwegen) en op EU-niveau, beoordelen de huidige situatie in de diverse landen, stellen casestudy's en rapporten op, analyseren bevindingen en leveren gegevens aan voor de pan-Europese vergelijkende analyse van Eurofound met betrekking tot de 28 EU-lidstaten en landen daarbuiten.