Over EurWORK

Het Europees Observatorium voor het arbeidsbestaan (EurWork) is opgericht in 2014 en brengt de eerdere waarnemingscentra voor arbeidsverhoudingen (EIRO) en arbeidsomstandigheden (EWCO) samen.

Rol

EurWork omvat alle bronnen van Eurofound over arbeidsomstandigheden, duurzaam werk en arbeidsverhoudingen. Het observatorium wordt ondersteund door een netwerk van Europese correspondenten in alle EU-lidstaten en Noorwegen, die regelmatig verslag uitbrengen over de ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsbestaan in de verschillende landen. Verdere informatiebronnen zijn de twee regelmatig terugkerende enquêtes van Eurofound over arbeidskwesties: de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) en de Europese bedrijvenenquête (ECS).

Speerpunten

EurWork richt zich in de programmaperiode 2017-2020 van Eurofound op twee strategische thema's:

Op het gebied van arbeidsverhoudingen houdt EurWork zich ook bezig met twee thema's:

Bij de rapportage over ontwikkelingen in het arbeidsbestaan verstrekt EurWork regelmatige updates over de volgende onderwerpen:

  • Betrokken partijen en instellingen
  • Collectieve arbeidsverhoudingen
  • Individuele arbeidsverhoudingen
  • Lonen
  • Tijdsindeling en evenwicht tussen werk en privéleven
  • Gezondheid en welzijn op het werk
  • Vaardigheden, leren en inzetbaarheid
  • Werkorganisatie
  • Ontwikkelingen op EU-niveau​​​

Producten

Rapportage over ontwikkelingen in het arbeidsbestaan

Het netwerk van Europese correspondenten van Eurofound levert voor ieder land driemaandelijkse updates over recente ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsbestaan. Deze rapportage wordt aangevuld met actuele updates op de bovengenoemde gebieden en andere landspecifieke artikelen. In het jaarlijkse overzicht van arbeidsverhoudingen en werkomstandigheden wordt aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen in de verschillende landen en op EU-niveau. De correspondenten leveren vergelijkende informatie uit alle lidstaten en Noorwegen en deze wordt gebruikt voor rapporten en actuele updates.

Representativiteitsstudies

De Europese Commissie heeft Eurofound in 2006 de opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de representativiteit van Europese sectorale sociale-partnerorganisaties. De zogenaamde "representativiteitsstudies" zijn ontworpen om de basisinformatie te verstrekken die nodig is om op Europees niveau comités voor de sectorale dialoog tot stand te brengen en deze goed te kunnen laten functioneren. De Commissie gebruikt deze comités voor raadpleging van de sociale partners overeenkomstig artikel 154 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Bronnen

De landenprofielen betreffende het arbeidsbestaan van EurWork verstrekken relevante contextuele informatie over structuren, instanties en regelgeving die van belang zijn voor het arbeidsbestaan in de 28 EU-lidstaten en Noorwegen en op EU-niveau. 

De database van lonen, werktijden en collectieve geschillen bevat per land de gegevens uit de periode 2000-2015 van de 28 EU-lidstaten en Noorwegen. Het centrum bestudeert de systemen die momenteel in gebruik zijn (zoals wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten) en sommige uitkomsten (zoals de via cao's gereguleerde lonen of werktijden). 

Het Woordenboek Europese Arbeidsverhoudingen bevat een uitgebreide verzameling van de termen die momenteel op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen in de EU het meest worden gebruikt. Het woordenboek wordt regelmatig bijgewerkt en bevat circa 380 trefwoorden en links naar EU-wetgeving en -jurisprudentie. 

Overig onderzoek

EurWork verricht ook vervolgonderzoek naar werkomstandigheden en arbeidsverhoudingen, zoals secundaire analyses van de enquêtes van Eurofound, regelmatige rapporten over salaris en werktijden, rapporten samengesteld op verzoek van de belanghebbenden van Eurofound alsook andere strategische research op dit vakgebied.

In de programmaperiode 2017-2020 onderzoekt Eurofound de haalbaarheid van een monitor voor vakbondsacties waarmee dergelijke acties en hun oorzaken en uitkomsten in heel Europa in kaart kunnen worden gebracht. Eurofound evalueert ook haar aanpak van de verslaglegging inzake collectieve onderhandelingen.

Doelgroepen

EurWork richt zich op de belangrijkste partners van Eurofound - de Europese sociale partners, EU-instellingen en regeringen van lidstaten - alsook beleidsmakers en partijen op het gebied van arbeidsomstandigheden, duurzaam werk en arbeidsverhoudingen.